ธรรมบทคำกลอน ภาค 1

ธรรมบทคำกลอน ภาค 1


ใจ - เมตตา - อภัย1.เรื่อง จักขุบาลเถระ วัตถุ


มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุฏฺเฐน ภาสติ วา กโรติ วา
ตโต นํ ทุกฺขมเนวติ จกฺกํ ว วหโต ปทํฯธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า เหตุเพราะว่าใจเลิศประเสริฐศรี
ที่งานเสร็จสมฤทธิทฤษฏี เหตุเพราะมีใจเด่นเป็นสำคัญ
หากคนมีใจร้ายหมายแต่โทษ จะคิดโฉดพูดทำงามไฉน
ทุกข์ย่อมตามติดเขาทุกคราวไป ดุจล้อไต่ตามเต้ารอยเท้าโคฯ........................................................


ชราชชฺชริตา โหนฺติ หตฺถปาทา อนสฺสวา
ยสฺส โส วิหตตฺถาโม กถํ ธมฺมํ จริสฺสติ ฯมือและเท้าทั้งสองของทุกผู้ มิน่าดูเกิดนานผ่านสมัย
บอกมิฟังสั่งยากมากกว่าใคร มิสดใสจริงหนอเพราะชรา
จะปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เจริญฌาณเจริญใจอย่างไรหนอ
ด้วยกำลังหดหมดไปไม่รีรอ สุดท้ายก็สิ้นลมล้มลงดิน ฯ.............................................................................

ธรรมบทคำกลอน ภาค 12.เรื่องมัฐกุณฑลี วัตถุ


มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ตุฏเฐน ภาสตี วา กโรติ วา
ตโต นํ สุขมเนวติ ฉายา ว อนุปายินี ฯธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า เหตุเพราะว่าใจเลิศประเสริฐศรี
ที่งานเสร็จสมฤทธิทฤษฏี เหตุเพราะมีใจใจเด่นเป็นสำคัญ
หากคนดีมีใจใสสะอาด ไม่พลั้งพลาดทำไปด้วยใจหวัง
สุขย่อมตามติดต้องสนองครัน ดุจเงานั้นตามติดตนทุกคนไป ฯ.............................................................................


3.เรื่องพระติสสะเถระ วัตถุ


อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ อชินิ มํ อหาสิ เม
เย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ น สมฺมติ
อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ อชินิ มํ อหาสิ เม
เย จ ตํ นูปนยฺหนฺติ เวรํ เตสํ อุปสมตีติฯชนเหล่าใดผูกโกรธและโทษว่า คนนั้นด่าราวีและตีฉัน
คนนั้นลักของไปทำไมกัน อีกคนนั้นชนะเราเฉาอุรา
หากคนใดใจโหดกล่าวโทษชี้ ว่าคนนี้คนโน้นน่าเข่นฆ่า
เวรระงับดับได้ที่ไหนมา ย่อมเข่นฆ่าด่ากันทุกวันไป
ส่วนคนใดใจสุขมิผูกโกรธ มิกล่าวโทษด่าว่าหน้าสดใส
เจรจาไพเราะเหมาะอำไพ เวรนั้นไซร้จะระงับเพราะดับเวรฯ...........................................................................ธรรมบทคำกลอน ภาค 1
เรื่องนางยักษิณีชื่อว่า กาลี


น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ
อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโนฯในกาลไหนทั่วพื้นผืนพิภพ หวังจะลบจบเวรด้วยเข่นฆ่า
เวรระงับดับได้กระไรนา ต้องเข่นฆ่ากรรมก่อกันต่อไป
ในกาลไหนทั่วพื้นผืนพิภพ จะสงบลบถอยเวรน้อยใหญ่
ก็ต้องด้วยเมตตาและอภัย ธรรมนี้ไซร้ของเก่าเล่ากันมา ฯ...........................................................................


เรื่องพระมหากาลเถระ


อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข ฯสังขารขันธ์ทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เหตุเพราะก่อจากธาตุคลาดกันอยู่
พอตายลงหงายหน้าเหม็นน่าดู น่าอดสูสังเวชทุเรศใจ
ไยคนเราจึงหลงกับสังขาร ที่มินานจะดับลงมิสงสัย
เมื่อรู้ชัดอรรถเช่นนี้จงหนีไกล ศึกษาทางดับภัยในสงสาร
ไร้เกิดดับไร้ดำเนินทุกชนม์วาร การเข้าไปดับสังขารสุขศานติ์จริงฯ..........................................................................................
จัดทำโดย : พระพิพัฒน์ปริยัติวิมล (เจ้าอาวาสวัดบางนาใน)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : ส.ธรรมสุนทร


สนับสนุนข้อคิดนานาสาระโดย:
คุณแกะน้อย xchange.teenee.comเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้