สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย

สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย


วันนี้ (13 เม.ย.) นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี ส่งสารอวยพรพี่น้องประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552  ดังนี้

สงกรานต์  ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่โบราณ   เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู  ความสนุกสนาน  ความอบอุ่น  และการ ให้เกียรติเคารพซึ่งกัน โดยใช้  “น้ำ  เป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรี  รัฐบาลมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีสงกรานต์  
ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยเรา   เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษา  สืบทอด และปกป้อง 

ซึ่งสาระคุณค่าที่สำคัญของประเพณีสงกรานต์ อาจกล่าวอย่างสรุปคือ คุณค่าต่อตนเอง คุณค่าต่อครอบครัว   คุณค่าต่อชุมชน   คุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  และคุณค่าต่อศาสนา โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และวันที่  14  เมษายน ของทุกปีเป็นวันครอบครัวแม้ประเพณีสงกรานต์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  แต่หากเรายังปรารถนาที่จะสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
ให้คงอยู่  และเป็นประเพณีที่งดงาม  เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเราต่อไป ก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคม จะต้องร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริม และรักษาสิ่งที่ดีงามนี้ให้คงอยู่ ขจัดสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเบี่ยงเบนให้หมดไป ด้วยการอนุรักษ์ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และเล่นสงกรานต์อย่างถูกวิธี  โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ได้รับความปลอดภัย และได้เห็นประเพณีที่งดงามของคนไทย อันจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ  และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ  สังคม และการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วยสงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย


เราคนไทยควรที่จะใช้ประเพณีสงกรานต์นี้ เป็นโอกาสในการสร้างความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยมิตรไมตรีและความปรารถนาดีต่อกัน  การแสดงออกถึงความกตัญญู ความเอื้ออาทร ความเคารพซึ่งกัน 

เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มากกว่าจะเป็นเพียงการเล่นสาดน้ำอย่างอึกทึกครึกโครม โดยละเลยคุณค่า สาระ ที่เป็นแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ที่งดงามและทรงคุณค่าที่มีมาแต่อดีต  ดังคำขวัญที่ว่า
สงกรานต์ สมานสามัคคี สืบทอดประเพณี ทุกชีวีปลอดภัย” ขอเรียนว่า ในส่วนของความปลอดภัยนั้น พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์นั้น ขอให้ยึดหลัก ปลอดเหล้า-ปลอดภัย

ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15  เมษายน พุทธศักราช 2552 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน มีความสุข  มีครอบครัวที่อบอุ่น  มีสังคมที่ร่มเย็น  สมัครสมานสามัคคี  และช่วยกันธำรงรักษา ความงดงามของประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป

เครดิต :
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้