MBA ม.ขอนแก่น ณ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครแล้ว ขอเชิญร่วมงาน Open House

MBA ม.ขอนแก่น ณ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครแล้ว ขอเชิญร่วมงาน Open House

           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลเป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญา ของสังคมและยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นมหาวิทยาลัยดีเลิศ ด้านการเรียนการสอนและดีเยี่ยมด้านการวิจัย จากการจัดลำดับโดย สกอ.ปี 2549 และได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร. เป็นอันดับ 1 สองปีซ้อน (2549 และ 2550)

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่มีการบริหารจัดการ เป็นอิสระจากระบบราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( MBA ) ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 และได้รับการยอมรับทั้งจากองค์กรเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจจนได้รับการจัดอันดับ จากนิตยสาร Asia Week เป็นอันดับที่ 18 ในทวีปเอเชียสำหรับองค์กรที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบ Best Part-times Program ( สำหรับการศึกษานอกเวลา ) ในปีการศึกษา 2543 และได้รับการจัดให้อยู่ในประเภท Good Business School โดย EdUniversal ในปี 2551,2552 และ 2553       
        
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติให้เปิด หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (
Executive MBA ) ขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร  ดังรายละเอียดการ รับสมัครต่อไปนี้

1. สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
Master of Business Administration (General Management)

 • MBA ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)    09.00 – 17.00 น.
 • Young Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา                   18.00 – 21.30 น.
 • Young Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ - อาทิตย์        09.00 – 17.00 น.
 • Executive MBA (Weekday) ภาควันธรรมดา                                18.00 – 21.30 น.
 • Executive MBA (Weekend) ภาควันเสาร์ - อาทิตย์                      09.00 – 17.00 น.
2.  ระยะเวลาการศึกษาระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยแต่ละปีการศึกษา จะจัดการศึกษาเป็นลักษณะโปรแกรมชุดวิชา (Module System) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโปรแกรมชุดวิชา ในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้

               โปรแกรมชุดวิชาที่หนี่ง                     มิถุนายน - สิงหาคม               
               
โปรแกรมชุดวิชาที่สอง
                      ตุลาคม - ธันวาคม              
               
โปรแกรมชุดวิชาที่สาม
                      กุมภาพันธ์ - เมษายน 

3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา MBA
ภาคปกติ (ในเวลาราชการ)
   รวมตลอดหลักสูตร (6 ชุดวิชา)         194,000 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game)  

Young Executive MBA (Weekday)            รวมตลอดหลักสูตร (6 ชุดวิชา)         218,000 บาท
Young Executive MBA (Weekend)            รวมตลอดหลักสูตร (6 ชุดวิชา)         218,000 บาท
       ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

Executive MBA (Weekday)                          รวมตลอดหลักสูตร (6 ชุดวิชา)         272,000 บาท
Executive MBA (Weekend)                          รวมตลอดหลักสูตร (6 ชุดวิชา)         272,000 บาท      
         
ค่าใช้จ่ายนี้รวม : ค่ายืนยันสิทธิ์, ค่าตำราและค่าเอกสารประกอบการเรียน, ค่าทัศนศึกษาในประเทศ, เกมส์การจัดการธุรกิจ(Business Game) อาหารและอาหารว่าง

 
หมายเหตุ : ทั้ง 2 หลักสูตร ไม่รวม
 • การลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท ในกรณีที่ต้องลงเรียน(สูงสุด 9 หน่วย)
 • สอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ
 • ค่าสอบประมวลผลความรู้
 • ค่าทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึ่งจะจัดเสริมให้ตามความสมัครใจของนักศึกษา

4. เอกสารในการสมัคร

 • ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript ) จำนวน 1 ชุด
 • ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

5. การรับสมัคร       
4.1 สมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 1,000 บาท 
       
4.2 สมัครทางไปรษณีย์
แนบหลักฐานการสมัครและชำระค่าสมัครโดย สั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ตามที่อยู่ข้างล่างสำนักงาน : กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

4.3 สมัคร Online       *ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,020บาท โดย Print ใบ Payin พิเศษ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร ที่กำหนด

หมายเหตุ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดย ไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานดังกล่าวเป็นเท็จ 

6.   เกณฑ์การคัดเลือก
Young Executive MBA:  การคัดเลือกจะพิจารณาจากผลการทดสอบความรู้ตามแนว GMAT (คณิตศาสตร์ธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ และความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ) และผลการสัมภาษณ์
Executive MBA:                  การคัดเลือกจะพิจารณาผลจากการสัมภาษณ์ 

7. กำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และกิจกรรมที่สำคัญ
รอบที่ 1
 
MBA  ภาคปกติ (ในเวลาราชการ) และ Young Executive MBA

รับสมัคร                                                                                15 พฤศจิกายน 2553 - 17 มีนาคม 2554
ชี้แจงหลักสูตร                                                                     13 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                               18 มีนาคม 2554
สอบข้อเขียน ( Y-MBA )                                                   20 มีนาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            23 มีนาคม 2554  
สอบสัมภาษณ์                                                                      27 มีนาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา          28 มีนาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                28 มีนาคม - 3 เมษายน 2554  

Executive MBA
รับสมัคร                                                                               15 พฤศจิกายน 2553 - 24 มีนาคม 2554
ชี้แจงหลักสูตร                                                                     13 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            25 มีนาคม 2554  
สอบสัมภาษณ์                                                                      27 มีนาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา          28 มีนาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                28 มีนาคม - 3 เมษายน 2554

รอบที่ 2
Young Executive MBA
รับสมัคร                                                                               18 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน                               6 พฤษภาคม 2554
สอบข้อเขียน ( Y-MBA )                                                   8 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            10 พฤษภาคม 2554
สอบสัมภาษณ์                                                                      15 พฤษภาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา          16 พฤษภาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                16 - 22 พฤษภาคม 2554

 Executive MBA
รับสมัคร                                                                               25 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                            12 พฤษภาคม 2554
สอบสัมภาษณ์                                                                      15 พฤษภาคม 2554
ประกาศผลการสอบ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา          16 พฤษภาคม 2554
รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                16 - 22 พฤษภาคม 2554 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้สนใจจะศึกษาต่อ MBA ร่วมงาน

Ø  แนะนำวิทยาลัยฯ และแนะนำหลักสูตร (Open House)  วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
Ø        และขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
Ø        เรื่อง Social Media and Marketing Service” โดย คุณราเมศ โสดารัตน์  Chief Executive Officer STEL COMMUNICATIONS., อุปนายก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 25 ถ.สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ                     

สำรองที่นั่งฟรี (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)


× สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ø
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


โทรศัพท์ : 0-2677-4140-3  โทรสาร  : 0-2677-4145
Hotline : 089-0022-699
E-mail   : mbabkk@kku.ac.th  Website :  http://www.mbakku.comเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้