เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’

เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’

หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีในการเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ในปี 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ถือเป็นภูมิภาคแรกที่มีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการ เนื่องจากภาคอีสานมีสภาพภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ และพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างทุรกันดาร

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 2-20 พ.ย. 2498 ในครั้งนั้นถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานมาก่อนเลย เพราะเส้นทางคมนาคมมีความทุรกันดาร มีเพียงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึงโคราชโดยทางรถไฟเท่านั้น

จากเส้นทางการคมนาคมที่ค่อนข้างลำบาก จึงทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต้องใช้พาหนะในการเดินทางหลากหลายรูปแบบเริ่มจากรถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน และเรือ เพื่อเข้าไปเยี่ยมราษฎรอย่างทั่วถึง


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’

ตลอดเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน หรือเรือ จะมีประชาชนมารอเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนื่องแน่น โดยเฉพาะทางรถไฟ ซึ่งถือเป็นพระราชพาหนะหลักที่ได้ใช้เดินทางในขณะนั้น เพราะแต่ละสถานีที่ได้ทั้งสองพระองค์ทรงผ่านและหยุดพักเยี่ยมราษฎรจะมีราษฎรมารอเข้าเฝ้าฯ อย่างหนาแน่น เพื่อชมพระบารมี และจากการที่สมัยก่อนพระมหากษัตริย์จะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก จึงทำให้ประชาชนมีความประทับใจอย่างมากสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

บ้านพ่อ เพื่อลูกหลานชาวอีสาน

เมื่อได้ใกล้ชิดกับราษฎรทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรในภาคอีสาน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคอีสานในขณะนั้นค่อนข้างทุรกันดาร จึงทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระบรมราชโองการให้สร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ขึ้นที่ จ.สกลนคร เพื่อเป็นที่ประทับเวลาแปรพระราชฐานและทรงงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

ก่อนที่จะก่อสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างแหล่งน้ำบนภูเขาก่อน ด้วยการสร้างลานหินกักเก็บน้ำไว้บนเทือกเขาภูพานในปี 2517 เพื่อเป็นแหล่งน้ำหล่อชุมชนและป่าไม้ที่อยู่เชิงเขา เพราะน้ำคือชีวิต นอกจากนี้ การสร้างลานหินเพื่อเป็นอ่างเก็บน้ำบนเทือกเขาภูพานยังเป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำก่ำอีกด้วย
เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’

หลังจากสร้างแหล่งน้ำสำเร็จ ต่อมาปี 2518 จึงได้เริ่มมีการก่อสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ขึ้น บริเวณเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ด้วยการใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จฯ สำรวจเส้นทางบริเวณป่าเขา น้ำตก เป็นปัจจัยในการกำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างพระตำหนักและบริเวณพระตำหนัก ซึ่งประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นในและเขตพระราชฐานชั้นนอก

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ หมายเลข 213 บริเวณกิโลเมตรที่ 14 ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 16 กม. บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ช่วงเริ่มแรกมีเนื้อที่รวม 940 ไร่ ซึ่งหลังจากสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ทรงพลิกฟื้นผืนป่าแห่งดังกล่าวจากภูเขาหัวโล้นเป็นป่าที่มีชีวิตหล่อเลี้ยงประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนต่อมามีการขยายพื้นที่ป่าในเขตพระตำหนักเป็นกว่า 1,000 ไร่ สู่ 2,000 ไร่ ในปัจจุบัน

สำหรับหมู่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จะประกอบด้วย อาคารพระตำหนักปีกไม้ เป็นอาคารที่ประทับหลังแรกสร้างขึ้นในปี 2518 เป็นรูปแบบล็อกเดขิน ต่อมาในปี 2519 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างพระตำหนักใหญ่เป็นตึกสองชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ บริเวณเนินหน้าผาห่างจากพระตำหนักปีกไม้ ประมาณ 500 เมตร และสร้างพระตำหนักที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นต่อมาไม่นานก็มีการสร้างพระตำหนักอีกหลังหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นที่ประทับ เป็นที่พักของข้าราชบริพาร และเป็นที่รับรองแขกและข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าฯ


ในด้านของภูมิทัศน์โดยรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ถือว่ามีความสวยงามและโดดเด่นด้วยธรรมชาตินานาชนิดที่ทรงปลูก ทำให้ประชาชนที่มีโอกาสได้เข้าไปชมพระตำหนักฯ มีความประทับใจ เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นเชิงเนินชายเทือกเขาภูพานตอนกลางสามารถอาศัยสภาพผิวหน้าดินในการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับได้เป็นอย่างดี โดยภายในพระตำหนักฯ ได้มีการแบ่งพื้นที่จัดสวนออกเป็น 5 รูปแบบ คือ 1.สวนรวมพันธุ์ไม้ 2.สวนแบบประดิษฐ์ 3.สวนแบบธรรมชาติ 4.สวนหินประดับประดา และ 5.สวนประดับหิน

ด้วยพื้นที่ของพระตำหนักฯ อยู่บริเวณเชิงเขา และมีอ่างเก็บน้ำอยู่ด้านบน จึงทำให้หน้าน้ำจะมีน้ำตกไหลผ่านบริเวณด้านข้างพระตำหนักฯ สร้างความสดชื่นให้กับพระตำหนักฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งรถยนต์ส่วนตัวและการนำพาหนะเข้าชม ซึ่งก่อนเข้าชมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่กองรักษาการเพื่อเข้าชมพระตำหนักชั้นนอกได้โดยสะดวก หากต้องการชมพระตำหนักชั้นในต้องติดต่อทางราชการ เพื่อขออนุญาตจากผู้ดูแลพระตำหนักฯเป็นการล่วงหน้า

อนันตสิทธิ์ ซามาตย์ ผู้อำนวยการพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ กล่าวว่า อาคารที่พักที่สร้างภายในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างแบบประหยัด เรียบง่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะความตั้งใจของพระองค์ท่านในการสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ คือ การปลูกป่า เนื่องจากที่ดินผืนนี้เดิมทีเป็นป่าหัวโล้น พระองค์ท่านจึงอยากจะฟื้นฟูป่า ด้วยการสร้างพระตำหนัก เพื่อปลูกป่าและศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’

นอกจากนี้ การสร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ยังถือเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ที่อยู่บนเทือกขนภูพาน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่สีชมพู ซึ่งหลังจากสร้างพระตำหนักภูพานฯ แล้วเสร็จก็สามารถแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง

เส้นทางมะเขือเทศ ‘ดอยคำ'

ต่อมาปี 2523 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมา จ.สกลนคร อีกครั้ง เพื่อเยี่ยมราษฎรและหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และครั้งนั้นเองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่แร้นแค้น ขณะเดียวกันก็ทรงค้นพบว่าหมูบ้านดังกล่าวถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทย จึงทรงมีพระราชดำริที่จะบรรเทาทุกข์และพัฒนาชาวบ้าน พร้อมกับแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ด้วยการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และ ศ.อมร ภูมิรัตน เข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านแห่งดังกล่าว ด้วยการพระราชทานแนวทางว่า "ต้องปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนที่นี่ให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ทุกคนมีรายได้ และหลังจากพัฒนาแล้วชาวบ้านต้องพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเอง"

หลังจากพระราชทานแนวดังกล่าว ต่อมาหมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล ก็ได้มีการพัฒนาด้านสังคม เช่น การสร้างศูนย์เด็ก สถานีอนามัย การจัดทำธนาคารข้าว การซ่อมและสร้างวัด ขุดบ่อบาดาล และสร้างอ่างเก็บน้ำ ขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาอาชีพ เพื่อการสร้างงานในระยะยาว เช่น สอนการปลูกมะเขือเทศ ข้าวโพดฝักอ่อน ไผ่ตง และมะละกอ เพื่อป้อนวัตถุดิบเข้าระบบอุตสาหกรรมเกษตรต่อไป


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’

เดิมทีประชาชนในหมู่บ้านนางอย จะมีอาชีหลัก คือ การทำนา แต่หลังจากมีโครงการเข้าไปช่วยสอนอาชีพการเพาะปลูกสินค้าเกษตรใหม่ๆ จนประชาชนมีความรู้ด้านการเพาะปลูกและมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาค่อนข้างมาก ต่อมาในปี 2525 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งจัดตั้งโรงงานหลวงสำเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) ขึ้นที่หมู่บ้านนางอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสร้าง "เส้นทางมะเขือเทศ" บริเวณลุ่มน้ำโขง พัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าเกษตรกรในชุมชนนี้ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งหลังจากก่อสร้างโรงงานหลวงสำเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) แล้วเสร็จ ต่อมาปี 2526 ได้เริ่มทำการผลิตน้ำมะเขือเทศเข้มข้นแบบกระป๋อง

ในปี 2537 ได้มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทนิติบุคคลภายใต้ชื่อบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวมโรงงานทั้ง 3 แห่ง คือ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 1 ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทำหน้าที่ผลิตน้ำมะเขือเทศสูตรเข้มข้นในรูปแบบขวด และสตรอเบอร์รี่อบแห้ง และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปแห่งที่ 2 ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ไว้ด้วยกันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เวลาผ่านไปหลายสิบปี จนกระทั่งถึงปี 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมชมโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของโรงงาน จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ทำการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย) ขึ้นมาใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า "ชุมชนได้รับประโยชน์ และธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้"

ขณะเดียวกัน ก็มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้เข้ามาช่วยเสริม เนื่องจากมะเขือเทศมีผลผลิตระยะสั้น คือ ช่วงเดือน ธ.ค.-มี.ค.เท่านั้น จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้เกษตรกรนำผลผลิตอื่นๆ ที่มีอยู่ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นมะม่วง มะละกอ กระเจี๊ยบ หรือขิง นำมาแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งภายในโรงงานหลวงสำเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านนางอยได้มีอาชีพตลอดทั้งปี

 

 

สืบสาน ส่งต่อความยั่งยืน

จากความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนใน อ.เต่างอย ให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ต่อมาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร มีแนวคิดที่จะจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชาออกมาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนโดยรอบโรงงานหลวงแห่งที่ 3 (เต่างอย)

ทั้งนี้ ได้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยสยาม และศิลปินท้องถิ่นกลุ่มสะกะละ จัดการอบรม และทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เยาวชนในชุมชนเต่างอย จ.สกลนคร เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้กับชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน และสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและชุมชน

สำหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเต่างอยในปีนี้ คือเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 3 แล้ว โดยในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบของการจัดโครงการยังคงมุ่งเน้นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและชุมชน ด้วยการนำความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริต่างๆ มาปรับใช้กับชุมชนในรูปแบบ "ค่ายศิลปะเยาวชน"

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ชุมชนเต่างอย และชุมชนบ้านยาง อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยในส่วนของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้สีจากธรรมชาติภายในชุมชนเต่างอย พืชให้สีชนิดต่างๆ สีจากกากวัตถุดิบและเศษวัสดุเหลือใช้ของโรงงานหลวงแห่งที่ 3 (เต่างอย) เช่น ใบไม้ ดิน คราม กากกระเจี๊ยบแห้ง ครั่ง กากชา กาแฟ ใบสัก ใบกระถินณรงค์ เปลือกประดู่ เปลือกไม้แดง และมะเขือเทศเข้มข้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะมีการนำสีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การย้อมผ้า และการวาดลวดลายลงบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ด้วยสีชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โปสต์การ์ดภาพพิมพ์ ผ้าพันคอ เข็มกลัดเซรามิก และต่อยอดการเรียนรู้เรื่องสีชุมชนและสีโรงงานหลวงสำเร็จรูปแห่งที่ 3 (เต่างอย) จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเต่างอย ประจำปี 2558 ด้วยการพัฒนาฝีมือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และใช้งานได้อย่างเหมาะสม สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้จากโรงงานหลวงฯ และชุมชน

ตลอดระยะเวลาที่จัดทำโครงการดังกล่าวทุกครั้งที่จัดล้วนได้รับผลการตอบรับดีจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วม และรวมไปถึงเยาวชนในชุมชน โดยตลอดระยะเวลา 3 วันที่จัดกิจกรรมในปีนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้การนำดินในชุมชนมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ เพื่อนำเป็นเครื่องปั้นดินเผาและงานเซรามิก รวมไปถึงทำสมุดทำมือ รวมไปถึงการย้อมสีผ้า และการย้อมคราม ซึ่งสีต่างๆ ที่นำมาย้อมผ้าจะเป็นพืชต่างๆ ที่อยู่ในชุมชน เช่น ฝักคูน จะให้สีแดงอิฐ ใบหูกวางจะให้สีเทา ใบมะม่วงแก้ว และตะไคร้หอมจะให้สีเขียวอมเหลือง ครามฝักตรงจะให้สีฟ้าคราม เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาแหล่งชุมชนต่างๆ ใน จ.สกลนคร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศไทย เพราะนอกจากจะมีการสร้างแหล่งน้ำ ซึ่งภาคอีสานถือว่ามีแหล่งน้ำที่มีความแตกต่างไปจากทุกภาคแล้ว ยังมีการพัฒนาป่าไม้ พัฒนาอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

อีกหนึ่งพระราชดำริที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา นอกจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และโรงงานหลวงสำเร็จรูปแห่งที่ 3 ที่เกิดขึ้นใน จ.สกลนคร คือ การก่อตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เพื่อดำเนินงานในด้านชลประทาน งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ทรุดโทรม งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการประมง งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ดิน และน้ำ งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานส่งเสริมการเกษตรด้วยการนำความรู้มาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกร งานศึกษาและพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่างจัดระเบียบชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร

จากพระราชดำริดังกล่าวศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทำหน้าที่เสมือนเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" (Living Natural Museum) เพื่อเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สาธิต และการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมเป็นระบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้

จากบ้านพ่อที่สร้างขึ้นภูพาน นำมาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่และเป็นต้นแบบในการพัฒนาอีกหลายพื้นที่ในภาคอีสานและภาคอื่นๆ พร้อมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่เยาวชน เพื่อความยั่งยืนสืบต่อไป ถือเป็นบ้านพ่อ ที่สร้างเพื่อลูกๆ โดยถ่องแท้


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’


เปิดบ้านของพ่อที่...‘ภูพาน’


Cr.posttoday

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเล่าจากคนในวัง ความรักของพ่อและแม่ ในดวงใจ นิรันดร์...
“บันทึกไว้สิว่า ได้ดูพระอาทิตย์ตกพร้อมพระเจ้าอยู่หัว”
นิสิตคนสุดท้าย..ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของในหลวงร.9(คลิป)
ครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตรัสชวนในหลวงภูมิพลฯ ชมจันทร์ (คลิป)
...โต๊ะทำงานของพ่อ...
ครั้ง ในหลวง ร.๙ ทรงหุ่นมือรูปลิงหยอกล้อกับ พระราชินี
รักของ ๒ พระองค์..รักแห่งแผ่นดิน…เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเล่าถึง “ในหลวง ร.๙”
100 วัน แห่งการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวม พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
พ่อรักลูก...ยื่นมือมาสิ จะทายาให้
ถ้าทำดีอย่าลืมว่าไม่ได้ดีคนเดียว..เมืองไทยดีด้วย
ยกมือท่วมหัว!! พบแล้วที่มาภาพที่ปรากฏบนธนบัตรชนิด ๑,๐๐๐ บาท
รัชกาลที่ 9 ดวงพระราชสมภพเพื่อพสกนิกรของพระองค์
“ เล็ก คิดถึงมาก” ทรงเขียนถึง “สมเด็จพระพันวัสสาฯ”
อย่ายืนค้ำหัวพูดกับราษฎร
ที่มาของพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงเคยสวมเพียงครั้งเดียวตลอดรัชกาล
ระทึก!!! ในวันที่รถพุ่งเข้าชนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง ร.๙ ทรงตรัสแบบนี้
เราทนได้ราษฎร์สำคัญกว่า!! แม้หักเฉียดพระประสาท พระองค์ทรงเสียวพระทนต์มาก
เคยเห็นภาพนี้ไหม ? พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงกราบที่หีบทองท่านผู้ใด แสดงถึงความเคารพอย่างที่สุด..
1 เดียวในโลก....กษัตริย์นักแบดมินตัน
ภูมิพลอดุลยเดช เกษตรกร..โฉนดที่ดินของ พ่อ
ในหลวง ร.9 กับเหตุการณ์สุดระทึก
ฉันไว้ใจเธอ...คำพูดเดียวจดจำไม่ลืมเลือน
ในหลวง ร.๙ กับน้ำฝนในถังเก่าๆของยายแก่ๆ คนหนึ่ง
มงคลชีวิต จาก พระราชดำรัส แชร์เก็บไว้เป็น หลักชัยนำทาง
ทรงดูแลข้าพเจ้าราวพี่ชายผู้แสนดี
เรื่องเล่า : นิสิตวิศวะฯ ถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษ พ่อหลวง
สมบัติของพระราชาคือ....? แค่สิ่งนี้เองเหรอ
อย่าไปเหิม อย่าลอย!! ชื่อลูกภูมิพล...ต้องเหยียบดิน
สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของ สมเด็จย่า ผู้ที่เฝ้ารอพระองค์เล็ก หลานรักเสด็จฯ นิวัตเมืองไทย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ หลังฉาก
“ลูกของหม่อมฉัน หม่อมฉันรักอย่างดวงใจ” ข้อความถึงสมเด็จย่าของในหลวงร.๙
ฉันเป็นกษัตริย์ก็จริง แต่หลายปีแล้วเงินเดือนก็ไม่ขึ้นให้สักที
ในหลวงถาม ...ที่นี่ ใครใหญ่...?
รักแท้มีจริง! พระราชินีฯทรงดูแลฉลองพระองค์ ในหลวงร.9 ด้วยพระองค์เองเสมอ
น่ารักจริงๆ ในหลวงทรงหยอกพระราชินี ขณะทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ป่า
ในฐานะของ ลูก ไม่ใช่ พระเจ้าแผ่นดิน
พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก! ที่เสด็จเยือน “พม่า”
เป็นจริงตามที่พ่อพูด!! “3 คำ” นี้นี่เองที่พ่อหลวงใช้ ช่วยชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น!
คนไทยต้องอ่าน! คึกฤทธิ์” เล่าเรื่องประหลาด ที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่ ซึ่ง พ่อ เสด็จผ่าน!
ทรงอธิบาย ความพอเพียง ให้เข้าใจง่ายๆ
‘หลีกทางให้ในหลวงหน่อยเถอะ’
คำบอกเล่าย้อนไปเมื่อ 50 ปี ทั้งชีวิตก็ชดใช้พระคุณไม่หมด
เมื่อครั้ง ในหลวง ร.9 และ คุณทองแดง ได้เจอกันครั้งแรก
ภาพหาชมยากชีวิตสามัญชน ‘ยุวกษัตริย์ไทย’ ในสวิตเซอร์แลนด์
นายปลั่ง 1 ในคดีประวัติศาสตร์ ที่ ในหลวง ร.9 นั่งบัลลังก์ตัดสิน ด้วยพระองค์เอง
เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ในหลวง ร.8และร.9 จาก พระพี่เลี้ยง แน๋น
เหลือเชื่อ...ในหลวง ทรงประดิษฐ์ วิทยุ ได้ด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่ 10 ชันษา
ครู ...ตัวเราอยู่ไกล ฝากดูแลเด็กๆด้วยนะ ในหลวงตรัสถึงครูบนดอย
เรื่องราวเต็มๆ จาก เราไม่ค่อยชอบเวลาใครมาถ่ายภาพภรรยาของเรา
ในหลวง ร.9 และ พระราชินี ลงสรงน้ำที่ แม่น้ำปิง (คลิป)
คลิป..พระสุรเสียงอ่อนโยน “ในหลวง ร.9” กล่าวอำลาประชาชน
“เธออย่าจากฉันไปนานนะ” ในหลวงตรัสกับพระราชินี
เราไม่ค่อยชอบเวลาใครมาถ่ายภาพภรรยาของเรา...ความโรแมนติคของในหลวงร.9
ภาพสุดประทับใจ พ่อยิ้มกว้าง สนุกสนานกับการแข่งเรือใบ
“สมุกพก-เอกสารลงทะเบียนเรียน” ในหลวง ร.9
พ่อเคยบอก สิ้นเปลืองและไม่เป็นประโยชน์แก่ลูกๆ สร้างถนนกันรถติดดีกว่า” “ถนนรัชดาภิเษก”
ในหลวงร.9ถามชาวบ้านว่าดินหลังบ้านเค็มไหม!?
อ่านแล้วยิ้ม!!! เมื่อ “คนในแบงค์โทรมา” “ขอสายฟ้าหญิงฯ”
หาชมยาก!!! ย้อนชมภาพพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส “ในหลวงรัชกาลที่ 9” และ“พระราชินี”
ในหลวงร.9 ทรงตรัสกับ สมเด็จย่า เมื่อต้องใส่ชุดไม่ทรงโปรดเพราะมัน ทุเร้ศ ทุเรศ
เรื่องเล่าของในหลวง เรื่อง ทรงเสด็จขึ้นบ้านตากับยาย
ฝรั่งถึงขั้นลุกขึ้นปรบมือถวาย เมื่อในหลวงร.9 ทรงตรัสแบบนี้ ในสภาคองเกรส
หาชมยาก! สมุดลงนาม ธรรมศาสตร์ เผยลายพระหัตถ์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
คนสมัยใหม่ชอบดูถูกคนสมัยเก่ามีความรู้น้อย... พระราชดำรัส ในหลวง ร.9
9 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่านแล้วมีกำลังใจในการทำงาน
แชร์เก็บไว้ด่วน!! พระบรมฉายาลักษณ์ จากตากล้องฝรั่ง ถ่ายไว้เมื่อปี 1960 หาดูยาก
เปิดบันทึกรัก 60 เรื่องราวสุดโรแมนติก ที่ ‘ในหลวง’ ทรงมีต่อ ‘แม่ของแผ่นดิน’
รวมพระอิริยาบถพร้อมหน้าพร้อมตาในพระราชวัง ร.9 พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์
เผยชัดๆ ภาพ ราชรถ ที่ประสบอุบัติเหตุ จนทรงสูญเสียพระเนตรข้างขวา
สโมสรปาตาปุม ชมรมเล็กๆ ของ 2 ยุวกษัตริย์ ที่มีตู้เสื้อผ้าเป็นที่ประชุม อ่านแล้วอมยิ้มแน่นอน!
อ่านแล้วยิ้ม! ตอน 8 ขวบ พระเทพฯถามในหลวง ว่า “ข้าวสาร 1 กระสอบมีกี่เม็ด?”
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นแฟนคลับของ เอลวิส เพรสลีย์ และเคยพบกันมาแล้ว
ฟังแล้วขนลุก...บุญญาภินิหารในรัชกาลที่9 มรว.คึกฤทธิ เล่าให้ฟัง เห็นกับตา!
อุบัติเหตุรถยนต์ครั้งสำคัญของ ในหลวง ร.9 จนทำให้สูญเสียพระเนตร
โตโยต้า โซลูน่า รถยนต์ในตำนานของของพ่อ
อ่านแล้วยิ้ม!! “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัส“ห้ามพูดถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
1ด-0929 รถพระที่นั่งคันโปรด รถยนต์พระที่นั่งคันสุดท้าย
ชมภาพกันชัดๆ นี่คือแพทย์ผู้ถวายพระประสูติกาลในหลวง ร.9
ภาพเก่าเล่าตำนาน ในหลวง ร.9 และ ราชินีอลิซาเบ็ธ ทรงประทับรถม้าพระที่นั่ง
โปรดแชร์!!คำถวายสังฆทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงในพระบรมโกศ
เพียงรักแรกพบ...
รู้หรือไม่? มีอาหารเพียงอย่างเดียว ที่ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 ไม่ทรงเสวย
เปิดบทเพลงพระราชนิพนธ์สุดท้าย ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานแด่สมเด็จพระพี่นางฯ
สะพานของพ่อ
เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ
เรื่องราวชวนอมยิ้ม ความสนิทของ ในหลวง ร.8 - ในหลวง ร.9
โบราณราชประเพณีเรื่อง การถวายหน้ากากทองคำ และหักหวี
“พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” สถานที่ประดิษฐานพระบรมศพมหากษัตราธิราชแห่งราชจักรีวงศ์
เมื่อราชาของปวงชนชาวไทยทรงพบกับราชาร็อคแอนด์โรล
กล้องถ่ายรูปกล้องแรกของในหลวง รัชกาลที่ 9
บันทึกไว้ในความทรงจำ พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี เสด็จเยือนสนามซานติอาโก้เบอร์นาบิว (ชมคลิป)
หาดูยาก! ภาพ ส.ค.ส.พระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2529-2558
ท่านมุ้ย เล่าถึงเมื่อครั้งตามเสด็จ ในหลวง 1 ปีเต็ม
ชายหลังกล้อง ผู้เฝ้ามองพระราชา
อ.เฉลิมชัย เล่าเรื่องในหลวง “ทรงขับรถมาพระองค์เดียว และหอบรูปของพวกเรามาด้วยพระองค์เอง
“พระราชดำรัสสุดท้าย เนื่องใน วันที่ 5 ธันวาคม ของ ในหลวง รัชกาลที่ 9”
คนที่เขารักเรา...เขาไปรอเราอยู่ในสวรรค์แล้ว
รัชกาลที่ 9 ทรงดนตรี รับสมเด็จย่า หลังพิชิตยอดดอยอินทนนท์
เมื่อครั้ง...ทรงหมั้น ... อีก 1 เรื่องที่ฟังแล้วยิ้ม (คลิป)
พระราชาในนิทาน :: เสถียรธรรมสถาน
ย้อนชม ในหลวง ร.9 เสด็จฯ ออกรับ วลาดิมีร์ ปูติน
ดูแล้วยิ้มทั้งน้ำตา.... รวมอารมณ์ขัน ของ พ่อ ...
ในหลวงทรงร้องไห้ บทความนี้คนไทยต้องอ่าน
หาดูยาก “ในหลวง” ประทับพระที่นั่งพุตตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์เสด็จออกมหาสมาคม
ในหลวง ทรงตรัสถึงอาการพระประชวร แต่ไม่อยากให้ปชช.รับรู้
เก็บไว้ในความทรงจำ!!คลิปในหลวง พระราชินี และพระเทพฯ เสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง
เป็นบุญตาที่ได้เห็น คลิป ในหลวง ร.9 ในฐานะ นักดนตรี วงลายคราม
ในราชพิธีพี่กราบน้อง เมื่อเสร็จพิธีน้องยกมือไหว้พี่ได้เสมอ ความผูกพันยังเหมือนเดิม
คลิปในหลวงร.9 เสด็จทอดพระเนตรภาพยนต์ - เพชรา เชาวราษฎร์ ,นาท ภูวนัย เฝ้ารับเสด็จ
แชร์ไว้ดูกัน เพราะไม่มีอีกแล้ว ในหลวง ร.9 ทรงถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
เป็นบุญตาจริงๆ เคยเห็นแต่ภาพนิ่ง วันนี้ได้เห็นแบบเคลื่อนไหวแล้ว
ซาบซึ้ง! ดูคลิปแล้วจะรู้ว่า ในหลวงทรงงานจนดึกดื่น ในขณะที่คนอื่นเข้านอนแล้ว
เป็นบุญตา! ฟังเสียงในหลวง ทรงชี้แนะนักเรียนเกี่ยวกับฝนหลวง
พระสุรเสียงสัญญาณจากฟ้า VR009 - ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ
คลิปที่คนไทยควรดู ในหลวง ร.9 สอนให้เป็นคนดีในสังคม ปรองดองกัน
หาชมยาก ..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนดิสนีย์แลนด์
ใครยังไม่ได้ชม! คลิกชมได้เลย รวม วิดีโอของพ่อ
10 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ย้อนชมคลิป ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงตรัสถึงความเป็นกษัตริย์และพระราชภาระที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ชมคลิป พระอัจริยภาพ ด้านภาษาฝรั่งเศส ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ชมคลิป สันติ พิเชฐชัยกุล ประติมากรปั้นรูปเหมือนในหลวง ร.9
คลิปเหตุการณ์แบบชัดๆ วินาทีที่พระราชินีเสด็จฯ พร้อมโบกพระหัตถ์ให้ประชาชน
ฟังแล้วน้ำตาไหล เพลงภาษาอังกฤษที่แต่งเพื่อสรรเสริญพระบารมี พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ชมคลิป ในหลวงทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
ซาบซึ้งสุดหัวใจ ฟัง ‘ป่าน วีทรีโอ’ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
พระราชอารมณ์ขัน ย้อนฟังพ่อหลวงทรงตรัสถึงเรื่องการพระราชทานของที่ระลึก
ถ้ามีคนต่างชาติถามว่า ในหลวงคือใคร เอาคลิปนี้ไปให้เขาดู
เปิดดู คลิปนี้น้ำตาไหลมาอีกครั้งแบบไม่รู้ตัว (ชมคลิป)
มีคุณค่ามาก! ในหลวงรัชกาลที่ 8-9 และพระพี่นางฯ เมื่อทรงพระเยาว์ เข้าเฝ้า รัชกาลที่ 7
ตอนพระองค์ประชวรหนักทรงหยิบรูปสมเด็จพระราชินีและรับสั่งว่าฉันรักเธอ ช่วยไปตามเธอมาที (คลิป)
อยากให้ได้เห็น ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หาดูยาก ควรค่าแก่การบันทึกเก็บไว้
รองเท้าของพ่อ เรื่องเล่าจากช่างซ่อมฉลองพระบาท...
ภาพสุดซาบซึ้ง เมื่อพ่อ ได้กลับมาเจอ กับ คุณทองแดง อีกครั้ง
ลุงโวยวายจะมาอีกทำไม ที่นี่ใครก็ไม่มา เจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มา หารู้ไม่นั่นคือรถของ...
กระทง ของ ...พ่อ...
พระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9 บน ชั้น 16 ร.พ. ศิริราช !
จุกในอก!!! พ่อหลวง ร.9 สิ่งที่คนเนปาลอยากแลก???
ทูลกระหม่อมหญิงฯ ตรัสยกย่องในหลวงอุปถัมภ์วงการบันเทิง
“แม้แต่โจรใต้ยังรัก ในหลวง-ราชินี”
อ่านแล้วคิดถึงพระองค์จนอยากจะร้องให้
ปชช.หลั่งน้ำตา“ในหลวง” ทรงกวักพระหัตถ์เรียกท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ในงานพระพี่นางฯ
แผนที่ของพ่อ!!ภาพแผนที่ประเทศไทย ของในหลวง ทรงถือจนเปื่อย
ดร.สุเมธ เผยเคยแอบดู ในหลวง ร.9ใส่นาฬิการาคา750บ.ฉลองพระบาทคู่ละ300บ.
บัตรเชิญลายพระหัตถ์ในหลวงร.9 ถึงพระพี่นาง เชิญร่วมชมการแสดงนักเรียนชั้นอนุบาล 2
ในหลวง เคยสูบพระโอสถมวน (บุหรี่) แต่ทรงเลิกได้ เพราะพสกนิกร
เรื่องเล่าสุดกินใจ....พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ ถุงพระบาทที่ขาด
เบื้องหลังภาพพระบรมฉายาลักษณ์สะเทือนความรู้สึก บนลานดินแดง เชิงเขาอันแห้งแล้ง
รักเหมือนเคย...พรีเซนเทชั่นครบรอบวันอภิเษกสมรส ในหลวงร.9 และ สมเด็จพระราชินี (คลิป)
เรื่องของพี่ใหญ่
คดีประวัติศาสตร์ ลักโม่ คดีแรกที่ตัดสินโดย ในหลวง รัชกาลที่ ๙
เรื่องเล่าจากในวัง พระราชอารมณ์ขันของในหลวง
เผย ในหลวง ร.9 ทรงสวม นาฬิกาข้อพระหัตถ์ ราคาหลักพัน
นศ.ชาวออสซี่ เคยมาดูถูกพ่อหลวง นี่แหละคือวิธีกำหลาบฝรั่งไร้มารยาทพวกนี้
“นายช่าง ยื่นมือมาสิ จะทายาให้”
จงเก็บไว้ให้ ลูก-หลาน อ่าน ครั้งหนึ่งเราโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙
จากเด็กน้อยสู่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
เปิด พระราชนิพนธ์ แรก ฉบับเต็ม
เจ้าอาวาศวัดบวรเผย ความทรงจำเมื่อครั้งที่ในหลวงทรงพระผนวช
หลายคนไม่เคยรู้!!ในหลวง ร.9 พระราชทานปัจจัยถวายพระสงฆ์อาพาธ 1แสนบาท ทุกเดือน
เมื่อคุณทองแดงงอน ในหลวงในพระบรมโกศ กลัวว่าจะรักสุนัขตัวอื่นมากกว่า
เรื่องราวของ โตโยต้า โซลูน่า รถยนต์พระที่นั่งในหลวงรัชกาลที่9
เคยเห็นหรือไม่! สุนัขตัวแรกที่ ในหลวง ร.๙ ทรงเลี้ยงสมัยทรงพระเยาว์
ภาพประวัติศาสตร์ ประวัติช้างเผือกคู่บารมี ร.9
ฉันขอกินน้ำได้ไหม ยายเล็ก - 1 ในเรื่องเล่ากินใจ
เบื้องหลังภาพ..พ่อดุเรา...ภาพแห่งรอยยิ้มและความตื้นตัน(มีคลิป)
บุญตาที่ได้เห็น!เผยภาพไปรษณียบัตร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเขียนถึง สมเด็จย่าพระพันวัสสา
ภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ พระราชาในดวงใจไทยทั้งชาติ งดงามทรงคุณค่า
1 ภาพประวัติศาตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พระองค์หญิงฯ ทรงเล่าถึงวันที่ปลาบปลื้มใจที่สุดในชีวิต
เบื้องหลังเพลงผู้ปิดทองหลังพระ ในหลวงตรัสชม แอ๊ด คาราบาว เก่งมาก
ซาบซึ้ง...น้องน้อยของพี่ชาย บทพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระบรมฯ ถึง สมเด็จพระเทพฯ
หาดูยาก ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อาลัยทูลกระหม่อมปู่!! 2ท่านชายจุฑาวัชร - จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ โพสต์ถวายความอาลัย
เป็นบุญตา ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
แชร์ว่อน ภาพเลข ๙ ปรากฏบนท้องฟ้าเหนือพระบรมมหาราชวัง
9 บทเรียนจาก 3 วันที่ผ่านมา
หนูน้อยเขียนบันทึก ถึงเหตุการณ์ วันเสด็จสู่สวรรคาลัย และความรักที่มีต่อในหลวง
รู้แล้วใจหาย ภาพเก้าอี้ที่ถูกผ้าคลุมไว้หมายถึงอะไร?
ติโต แมวทรงเลี้ยงในหลวง เมื่อครั้งประทับสวิตเซอร์แลนด์
รวมภาพ รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย
พ่อของลูก พ่อของประชาชน
ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง นำพรจาก ในหลวง เป็นหลักนำชีวิต ปลดหนี้ 10 ล้านบาท
เกลียดแรกพบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงเผยความรู้สึกครั้งแรก เมื่อทรงพบในหลวง
10 อันดับพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10 อันดับ เรื่องของ ในหลวง ที่คนไทยควรรู้
ศิลปิน ดารา เผยภาพประทับใจ ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้เข้าเฝ้าฯ พ่อหลวงของแผ่นดิน
ยลโฉม ภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สำนักพระราชวัง เปลี่ยนภาพพระราชทาน เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9
“รูปนี้ไม่เอา ไม่สวย ถ่ายใหม่ ในหลวงตรัสขณะถ่ายรูป
ฟังพระสุรเสียง ‘ในหลวง’ ตรัสถึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงภูมิใจมาก “เมฆหัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า”
แพทย์ประจำพระองค์ เล่าความผูกพัน ในหลวง ร. 9 กับ ชาวศิริราช
เปิดใจอดีตนักบิน ฮ.พระที่นั่ง เกือบตก แต่พระองค์ยังทำสิ่งนี้ให้นักบิน
ความประทับใจที่หลายคนยังไม่เคยรู้ ในหลวง ทรงเรียกสมเด็จย่า ว่า...
นี่คือสาเหตุที่ในหลวง ร.9 พระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง
สื่ออิหร่าน ตีข่าวกษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับคัมภีร์อัลกุรอาน
’พระองค์ภา’ ตรัสว่า‘ทูลกระหม่อมปู่’คือ แรงบันดาลใจ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
ราชองครักษ์ เล่าเหตุระเบิด-พื้นที่สีแดง-ฎีกาชาวนา ในหลวง ทรงงานหนักเพื่อราษฎร
“จะหลับลงได้อย่างไร…ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน” ในหลวง ร.9 ตรัสเมื่อครั้งน้ำท่วม
บุญญาภินิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เล่าให้ฟัง เห็นกับตา
รอยยิ้มของพ่อ ตราตรึงในหัวใจปวงประชาชั่วกาลนาน
เมื่อในหลวงทรงปรบพระหัตถ์ เปลี่ยนใจผู้ต่อต้านให้ยอมรับ
ห้องประทับชั้น 16 รพ.ศิริราช ในวันที่พ่อไม่อยู่ เป็นแบบนี้ไปเเล้ว
ดร.สุเมธ เปิดใจ ในหลวง ร.9 ทรงงานละเอียดมาก ต้องทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง
มงคลสูงสุด!! ‘รอยพระบาทในหลวง’ พระราชทานให้ชาวเชียงราย
มันเทศ 1 หัว สู่โครงการ ชั่งหัวมัน น้ำพระทัยจาก พ่อหลวง ที่รินรดดินแดนอันแห้งแล้ง
รวมภาพพระราชกรณียกิจในต่างแดนจากสำนักข่าวต่างประเทศ
บทสัมภาษณ์ล้ำค่า ในหลวง ร.9 พระราชทานสัมภาษณ์ภาษาฝรั่งเศสกับสื่อสวิตฯ
เป็นบุญตาครั้งแรก!! อ.เฉลิมชัย’เผยอัจฉริยภาพทางศิลปะลายพระหัตถ์ในหลวงในพระบรมโกศ
ภาพความทรงจำ เสด็จฯชลมารคสุดท้าย พระราชกรณียกิจเปิดสะพานภูมิพล
สำนักพระราชวังแจง ไม่ได้ยกเลิกพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ที่มาของคำว่า ในหลวง
กษัตริย์จิกมี-ราชินี ทรงพระเมตตาให้ดร.อาทิตย์เข้าเฝ้า และพระราชทานพระพิฆเณศให้ด้วย
เผยพื้นฉลองพระบาทคู่โปรดของพ่อหลวงที่ซ่อมจนไม่สามารถซ่อมได้อีก
“ขอทำอะไรเพื่อแผ่นดินไทยสักครั้ง”..นศ.จีนในไทยจุดเทียนร่วมถวายอาลัย
สำนักนายกฯ ส่งหนังสือ “ด่วนที่สุด” ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย

>> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์