วิกฤติหนักคนไทยหนี้พุ่ง! เงินเก็บไม่พอ แนะนำเก็บออมเพิ่ม 35%

วิกฤติหนักคนไทยหนี้พุ่ง! เงินเก็บไม่พอ แนะนำเก็บออมเพิ่ม 35%


ธปท. เผยผลศึกษา พบ คนไทยยังห่วงหน้าตา ดันหนี้ครัวเรือนโตต่อเนื่อง ชี้! ชีวิตหลังเกษียณ เงินออมไม่พอยังชีพ โอกาสทำรายได้ลดลง เหตุโดนเทคโนโลยี หุ่นยนต์แย่งงาน หวั่น! ดอกเบี้ยขาขึ้น เงินเก็บหาย เหตุคนรายได้ตํ่ากว่าหมื่นบาทต้องจ่ายหนี้เกือบครึ่ง แนะออมเพิ่ม 35% ถ้าจะอยู่ต่อ 20 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานหนี้ครัวเรือนไตรมาส 3 ปี 2561 พบว่า มีมูลค่า 12.55 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 11.86 ล้านล้านบาท ในปี 2560 แต่สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลดลงจาก 78% เหลือ 77.8% แต่ก็ยังถือว่าเป็นความเปราะบางต่อเศรษฐกิจไทย เพราะเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกับไทยแล้ว ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก และกลายเป็นวิวาทะเดือดระหว่าง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

วิกฤติหนักคนไทยหนี้พุ่ง! เงินเก็บไม่พอ แนะนำเก็บออมเพิ่ม 35%


ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกบทวิจัยเรื่อง "หนี้ครัวเรือนไทย : ข้อเท็จจริงที่ได้จาก Bot Nielsen Household Financial Survey" ซึ่งเป็นผลศึกษาร่วมกับ บริษัท เดอะ นีลสัน คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายสราชื่น โชคสันต์, นายสุพริศร์ สุวรรณิก และนางสาวธนัชพร สุขสุเมฆ สำรวจศึกษาครัวเรือนตัวอย่าง 1,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ ระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 2560

โครงการสำรวจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้กับไม่มีหนี้ และกลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้แล้วมีปัญหาทางการเงินกับกลุ่มที่มีหนี้แต่ไม่มีปัญหา โดยคุมปัจจัยต่าง ๆ ให้คงที่ เช่น รายได้สินทรัพย์ทางการเงิน จำนวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลักของสมาชิกในครัวเรือน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนกลุ่มต่าง ๆ ได้

ต่อข้อถามว่า ครัวเรือนที่มีหนี้ขาดวินัยทางการเงินจริงหรือไม่? ผลศึกษาพบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีหนี้ยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 8% โดยเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีหนี้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าโทรศัพท์สูงกว่า 135% ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงกว่า 275% และค่าใช้จ่ายไม่ประจำ เช่น ค่าซ่อมรถสูงกว่า 631% สะท้อนการให้ความสำคัญกับความมีหน้ามีตาทางสังคมมากกว่า แสดงว่า ครัวเรือนที่มีหนี้มีรถยนต์ที่มีราคาสูงกว่าโดยเฉลี่ย

ส่วนในบรรดาครัวเรือนที่มีหนี้มีปัญหาทางการเงิน แตกต่างจากครัวเรือนที่ไม่มีปัญหาอย่างไร? ผลศึกษาพบว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหาทางการเงิน ยังคงมีหนี้ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสูงกว่า 18% ซึ่งสูงกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีปัญหาอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เพื่อความบันเทิงสูงกว่า 376% ค่าซื้อเสื้อผ้าสูงกว่า 562% ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือ ไลฟ์สไตล์ ที่ค่อนไปทางสุรุ่ยสุร่ายกว่าอีกกลุ่ม นอกจากนั้น กลุ่มครัวเรือนที่มีปัญหามีแนวโน้มที่จะมีรสนิยม หรือ ต้องการมีหน้ามีตาทางสังคม สูงกว่า สะท้อนจากค่าซ่อมรถและค่าดูแลบ้านที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหา สูงกว่า 273% และ 276% ตามลำดับ และการมีสมาชิกในครัวเรือนล้มป่วย ส่งผลให้มีปัญหาค่ารักษาพยาบาลสูง 322% สูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัญหา

นายเชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิด เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า แนวโน้มการออมของครัวเรือนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ตัวเลขการออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยจะเพิ่มขึ้น โดยปี 2558 อยู่ที่ 9% ปี 2559 เพิ่มเป็น 10.2% และปี 2560 อยู่ที่ 11.2% แต่ยังไม่เพียงพอต่อการยังชีพระยะยาว โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ


วิกฤติหนักคนไทยหนี้พุ่ง! เงินเก็บไม่พอ แนะนำเก็บออมเพิ่ม 35%


ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่จะฉุดความสามารถในการออม เช่น คนที่มีหนี้จะต้องเจียดรายได้เพื่อชำระหนี้ และหากดอกเบี้ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้ความสามารถในการเก็บออมแต่ละเดือนหายไป

"ผมมองว่า ถ้าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็มีส่วนช่วยลดแรงจูงใจในการก่อหนี้ ซึ่งการทำนโยบายการเงินของ ธปท. พยายามดูเรื่องดอกเบี้ยและใช้ Macro Prudential ในบางจุด ส่วนแนวโน้มนโยบายการคลัง ควรให้แรงจูงใจคนออมเงิน เช่น การออมภาคบังคับ หรือ หักภาษี กรณีคนออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า แนวโน้มการออมในกลุ่มมนุษย์เงินเดือนบางอาชีพอาจทำได้ไม่มาก ทั้งค่าตอบแทนและค่าประสบการณ์อาจไม่เติบโตเหมือนที่ผ่านมา เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยี กรณีหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาทำงานแทนคน ซึ่งมีผลให้อัตราเติบโตของรายได้ลดลง ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะงานประจำ หรือ ไม่ใช่งานประจำ ทั้งใช้แรงงานและใช้ความคิด

"ผลศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ของมนุษย์เงินเดือนและแนวโน้มการออมใน 10-20 ปีข้างหน้า อาจทำได้ไม่มาก ซึ่งถ้าเงินเดือนปรับเพิ่มไม่เป็นไปตามตั้งใจ หรือ เปอร์เซ็นต์การเติบโตของรายได้น้อยกว่าที่คาดไว้ คนกลุ่มนี้ต้องออมเงินเพิ่มขึ้น เพราะทุก ๆ 1% ของรายได้ที่หายไป ต้องออมเงินเพิ่ม 4% เพื่อให้สามารถดำรงชีพใน 20 ปีข้างหน้า หรือ ต้องออมถึง 35%"

นายสมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า แนวโน้มคนไทยจะอายุยืน แต่จะถูกลดทอนความสามารถในการออมด้วยภาระค่าใช้จ่ายแต่ละวัน บางรายต้องแบกภาระหนี้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน ต้องจ่ายหนี้ถึง 41.8% ต่อเดือน หรือ กลุ่มรายได้ตํ่ากว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน ปัจจุบัน จ่ายหนี้ 26-27% ต่อเดือน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องระมัดระวัง ถ้าดอกเบี้ยปรับขึ้นโอกาสเก็บเงินออมยิ่งยากและอาจรับภาระดอกเบี้ยเพิ่มด้วย

หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3453 ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2562

วิกฤติหนักคนไทยหนี้พุ่ง! เงินเก็บไม่พอ แนะนำเก็บออมเพิ่ม 35%


เครดิตแหล่งข้อมูล : FB Econ Vision


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : 555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.85.34.217

10.85.34.217,223.24.16.232,10.85.34.217 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
มีน้อยใช้เยอะ ค่าเน็ตตั้งเท่าไหร่ ค่าเกมส์ เสื้อผ้า ครีม ศัลยกรรม ค่าพนันบอ ล ค่าหวย ค่าเหล้า เยอะแยะเลยจำเป็นทั้งนั้น กะลาแลนด์มันก็แบบนี้แหละ


[ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13:40 น. ]
คุณ : 55
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.175.228.208

118.175.228.208,,118.175.228.208 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ก็เวอร์กันเอง ลองอยู่แบบพอเพียงมังสิ


[ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13:45 น. ]
คุณ : คนไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.48.245.51

49.48.245.51,,mx-ll-49.48.245-51.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
มีมานานแล้วทุกอย่างคนไทยรับหมดไม่ว่ารัฐบาลสมัยไหนยิ่งบอกว่าจะช่วยลดหนี้ครัวเรือนยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะทุกวันสารพัดค่าต่างๆถ้าตามเทคโนโลนี่เกินตัว


[ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:23 น. ]
คุณ : ดอกแพงมากแต่ถูกกฎหมาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 183.89.144.5

183.89.144.5,,mx-ll-183.89.144-5.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ธนาคารน่าจะลดดอกเบี้ยบ้าน / บัตรเครดิตบ้าง จะได้มีเงินทยอยใช้หนี้ หรือธนาคารน่าจะให้โอนหนี้บัตรเครดิตผ่อนระยะยาวดอกเบี้ยต่ำกว่าบัตรเครดิต จะดีมากเลย ทุกวันนี้ธนาคารเอาเงินดอกเบี้ยเราเยอะมาก ๆ ทางที่ดีอย่าเป็นหนี้ดีที่สุด แล้วอย่าไปหลงเชื่อโปรโมชั่นการให้ของแถม / ส่วนลดบัตรเครดิต ดีที่สุดคือเลิกใช้ไปเลย


[ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 15:52 น. ]
คุณ : ช่วยกันประจานคนทำชั่ว
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.251.57

171.7.251.57,,mx-ll-171.7.251-57.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
รัฐบาลต้องเอาเรื่องหนี้ที่เกิดจากการโกงชาติบ้านเมืองของนักการเมืองชั่วๆมาชี้แจงเกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมเลวๆพวกนั้นด้วยนะ จะได้ไม่ตาบอดหูหนวก ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับพวกมัน และจะได้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของทุกหน่วยงานมากขึ้นด้วย


[ วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17:21 น. ]
คุณ : Dennapha Ang-thong
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 134.236.88.22

134.236.88.22,,134.236.88.22 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
ไม่รู้จะออมอย่างไร ตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของบริษัทมา ไม่เคยขึ้นค่าจ้างเลยค่ะ บริษัททำงานบนความเสี่ยง เจ้าของใหม่ไม่มีทักษะ ใช้่เงินบริษัทไปส่วนตัวหมด . ไม่รักษาองค์กร ไม่รักษาคน มากอบโกยและทำลายจริงๆค่ะนี่พนักงานนั่งรอดูความพินาจกันเลยทีเดียว แย่จัง เมื่อไร นายจ้างเก่าจะกลับมาก็ไม่รู้ มาก็จะสายเสียหมดแล้ว น่าสมเพชที่สุด


[ วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15:33 น. ]
คุณ : สุดทน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.21.129.41

10.21.129.41,10.21.129.41,10.21.129.41 ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
พวกขายบัตรเครดิต มันก็แข่งกันขายจัง โทรเข้ามาหาบ่อยมาก มันรู้เบอร์เราได้ยังไง รำคาญมาก


[ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 12:52 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์