เรื่องของ วัด

เรื่องของ วัดเนื้อหาจาก : หนังสือ "ท่านถาม ? เราตอบ " (พระปรีชา ชยวุฑฺโฒ)


ทำไมจึงเรียกว่าวัด ?


ที่เรียกว่าวัด ก็เพราะชาวบ้านเขาวัดที่ให้ เท่านั้นไร่ เท่านี้ไร่ เท่านี้ไร่ให้ เพราะปกครองอยู่อาศัยไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปยื้อแย่งกรรมสิทธิ์ อย่างหนึ่ง ถ้าจะคิดเป็นแง่ธรรมะ ก็ได้เป็น ๒ ประเภท คือ

๑. สำหรับพระเณร คือพระเณรต้องพยายามวัดกาย วาจา ใจ ของตนทุกวันให้สมกับเป็นผู้อยู่ในวัด
๒. สำหรับชาวบ้าน มีวัดไว้สำหรับ "วัด" วัดกาย วาจา ใจ เช่นเดียวกัน จะเดือนละ ๔ ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ตาม


วัดกับสำนักสงฆ์ต่างกันอย่างไร?

ต่างกันคือ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ที่นิยมเรียกกันว่าฝังลูกนิมิตแล้ว สำนักสงฆ์นั้นยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพียงแต่เป็นที่พักพระภิกษุเท่านั่น แต่ความนิยมชาวบ้านก็ยังเรียกว่า "วัด"


วัดหลวงกับวัดราษฎร์ต่างกันอย่างไร ?

วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือมีผู้อื่นสร้างให้แล้วถวายเป็นวัดหลวง อยู่ในพระราชอุปการะของพระเจ้าแผ่นดิน เสด็จไปถวายผ้าพระกฐินหรือพระราชทานผู้อื่นไปถวาย

วัดราษฎร์ คือ วัดที่ราษฎรสร้าง


วัดหลวงแบ่งเป็นกี่ชั้น?

แบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ ชั้นสามัญ ตรี โท เอก
ชั้นเอก แบ่งเป็น ๓ คือ
ก.ราชวรมหาวิหาร
ข.ราชวรวิหาร
ค.วรมหาวิหาร

ชั้นโท แบ่งเป็น ๓ ชนิด
ก.ราชวรมหาวิหาร
ข.ราชวรวิหาร
ค.วรมหาวิหาร

ชั้นตรี ๒ ชนิด
ก.ราชวรวิหาร
ข.วรวิหาร


มีอะไรเป็นเครื่องหมายบอกให้ทราบว่าเป็นวัดหลวง ?

ไม่มี นอกจากบางวัดจะมีสร้อยปรากฏที่ป้ายว่า "ราชวรมหาวิหาร" หรือ " วรวิหาร" ก็เป็นอันทราบว่าเป็นวัดหลวง


วัดหลวง ถ้าจะใช้ภาษาหนังสือ จะใช้ว่า วัดหลวง หรือใช้อย่างไร ?

ใช้ว่า "พระอาราม" ถ้าจะบอกชื่อวัดก็ใช้คำว่าวัดนำหน้า ตามด้วย พระอารามหลวง


วัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา คือวัดอะไร ?

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพ ฯ

ในปัจจุบันผู้เขียนกระทู้เห็นว่ามีอีกประเภทหนึ่งคือ "วัดร้าง"
>>>โปรดอย่าปล่อยวัดให้เป็นวัดร้าง : )


วัดแรกในพระพุทธศาสนา คือวัดอะไร ?

"วัดเวฬุวันมหาวรวิหาร" ที่พระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์ ถวายให้เป็นวัด แต่สมัยนั้นไม่เรียกว่า"วัด" แต่เรียกว่า "วิหาร" เช่น เชตวันมหาวิหาร หรือ อาราม เช่นบุพพาราม

คำว่า "วิหาร"หมายถึง "ที่อยู่"
สมัยนี้คำว่า "วิหาร" ที่สร้างราคาแพงๆ ไม่ใช่เป็นที่อยู่ของพระเณร แต่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่สำคัญประจำวัดนั้น เช่น พระวิหารพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ เป็นต้น

พระอุโบสถวัดหลวง และ อุโบสถวัดราษฎร์ หรือ เรียกอย่างสามัญว่า "โบสถ์" มีความสำคัญต่อพระสงฆ์อย่างไร?

มีความสำคัญเกี่ยวกับสังฆกรรม คือ อุปสมบทกรรม กฐินกรรม อัพภาณกรรม ปวารณากรรม หรือกรรมอย่างอื่นเกี่ยวกับพัทธสีมา


กรรมต่างๆที่กล่าวมาในข้อก่อนนั้น หมายความว่าอย่างไร ?

๑. อุปสมบทกรรม คือ การบวชพระ
๒. กฐินกรรม คือ การสวดยกผ้ากฐินให้ภิกษุรูปหนึ่ง
๓. อัพภาณกรรม คือ กรรมที่สงฆ์ต้องทำแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส เมื่อได้ชดใช่ความผิดครบกำหนดแล้ว เมื่อสงฆ์ให้อัพภาณแล้วจึงพ้นจากโทษนั้น
๔. ปวารณากรรม คือ การปวารณาออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
๕. อุโบสถกรรม คือ การลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน คือ วัน๑๕ ค่ำ แรม ๑๔ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ ทุกเดือน

ที่มา.....dhammajakเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้