หลุมดำ—เงื่อนงำจักรวาล

หลุมดำ—เงื่อนงำจักรวาล

แล็กซี่ (Galaxy) หรือดาราจักรประกอบไปดวยกลุมดาวจำนวนมหาศาลที่สามารถลอยรวมตัวกันเปน กลุมใหญภายใตของอิทธิพลของแรงโนมถวงซึ่งกระทำตอกันและกัน นอกจากดาวฤกษและดาวเคราะหภายในกาแล็กซี่ แลว ยังประกอบไปดวยละอองดาว ฝุนอวกาศ อุกกาบาต ดาวหาง ดาวเคราะหนอย และวัตถุอื่นๆอีกมากมาย ระบบสุริยะของเราเปนเพียงหนึ่งในแสนลานระบบที่อยูภายในกาแล็กซี่เดียวกันนี้ ที่เรียกวา กาแล็กซี่ทางชางเผือก (Milky way) ซึ่งเปนหนึ่งในลานกาแล็กซี่ในจักรวาล


นักวิทยาศาสตรไดทำการศึกษาเปนเวลานานกวา 10 ป พบวา หลุมดำ (Black hole) ที่มีขนาดมหึมา อยูบริเวณศูนยกลางของทางชางเผือก หรือมีชื่อเรียกวา Sagittarius A* (SagA*) ซึ่งอยูหางจากโลกประมาณ 25,000 ปแสง คนเราไมสามารถที่มองเห็นหลุมดำไดดวยตาเปลา เนื่องจากถูกปกคลุมดวยเมฆ/หมอก และฝุน จำนวนมาก มีมวลประมาณ 4 ลานเทาของมวลดวงอาทิตย เปนแหลงกำเนิดคลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด และรังสีเอกซ รวมทั้ง มีการสะสมพลังงานและความรอนจำนวนมาก

ในชวง 2 - 3 ปที่ผานมา นักดาราศาสตรมีการสังเกตเห็นกลุมกอนกาซขนาดใหญ รูจักในชื่อวา G2 ซึ่งมี ขนาดประมาณ 3 เทาของขนาดมวลโลก มีการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วเขาไปสู SagA* ซึ่งมีการคาดการณวาในชวงป ค.ศ. 2015 G2 จะเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำดังกลาวมากยิ่งขึ้นและถูกทำใหแตกตัวออกจากกัน ถาหากเหตุการณนี้ เกิดขึ้นจริง นักวิทยาศาสตรอาจจะสามารถตรวจจับไดจากรังสี ซึ่งอาจจะชวยเปดเผยในเรื่องของกระบวนการดูดวัตถุ ตางๆ เขาสูหลุมดำได แตอยางไรก็ตาม ในชวงปที่ผานมา กลุมกอนกาซ G2 ไมแตกตัวออกตามที่คาดการณไวอาจจะ เปนเพราะ G2 มีความหนาแนนมาก แตอยางไรก็ตาม การเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำสงผลใหเสนทางเดินของ G2 เปลี่ยนแปลงไป ทำใหนักวิทยาศาสตรทราบไดวา สามารถใชการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินของ G2 ในการศึกษา การเคลื่อนที่เขาใกลหลุมดำ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรยังติดตามดู G1 ซึ่งเปนอีกกลุมกอนกาซในระบบที่คนพบวา มีปจจัยบางอยางที่ทำให G1 และ G2 เดินทางรวมกันอยางแปลกประหลาดในชวงที่เคลื่อนตัวเขาใกล SgrA* มีการปลอยรังสีเอกซอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนอีกทางหนึ่งในการศึกษาอัตราการดูดวัตถุตางๆ โดยรอบเขาสูหลุมดำ จากการศึกษาที่ไดในขณะนี้ สภาพแวดลอมบริเวณหลุมดำยังคงเปนเงื่อนงำสำคัญของธรรมชาติซึ่งนักวิทยาศาสตรยังคงศึกษาอยางตอเนื่อง และคาดหวังวาสิ่งที่ไดจากการสังเกตุอาจนำ ไปสูการทดสอบหรือการคนพบในทศวรรษ หนา ซึ่งรวมคำตอบของเสนทางเดินของ G1 และ G2 และรูปแบบของการปลอยกาซใน บริเวณใกลกับเขตแดนของหลุมดำ


ที่มา : ostc.thaiembdc.org


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์