หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

"หลวงปู่โง่น โสรโย"

หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

                หากจะกล่าวถึงหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถท่านหนึ่งในเรื่องการติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆ แล้ว หากเราพูดถึงชื่อของ "หลวงปู่โง่น โสรโย" แล้ว หลายท่านคงรู้จักกันดี แต่อีกหลายท่านอาจไม่เคยรู้กิติศัพท์ของท่านหลวงปู่โง่น เป็นพระมหาเถระที่สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรนับถือและไว้ใจมาก ที่ผ่านมาท่านเป็นคนตั้งศาลหลักเมืองจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ค้นพบและเผยแพร่พระเกียรติของพระสุพรรณกัลยา จนทำให้คนไทยทุกคนกลับมารู้จักท่านอีกครั้ง ซึ่งแต่ก่อนนี้เกือบจะลืมเลือนกันไปหมดแล้วหลวงปู่โง่น สัมผัสกับดวงวิญญาณของพระนางสุพรรณกัลยาในขณะที่อยู่เมืองพม่าหลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

           ในวาระเดียวกันนั้นพระนางสุพรรณกัลยาได้เล่าถึงอดีตชาติหลวงปู่โง่น ว่า เคยเกิดเป็นทหารของพระมหินทราธิราช เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกตีแตกโดยบุเรงนอง หลวงปู่โง่นในชาตินั้นก็ถูกพม่ากวาดต้อนไปเมืองพม่าด้วย ดวงวิญญาณพระนางสุพรรณกัลยาเล่าต่อไปว่า พระมหินทราธิราชนั้นพระองค์ก็ถูกกวาดต้อนไปเช่นกันและไปสวรรคตที่เมืองพม่า เมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนหลวงปู่โง่น เมื่อตายจากชาติที่เป็นทหารของพระมหินทราธิราชไปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นทหารของพระเจ้าตากเพื่อร่วมกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองอีกครั้ง

หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

             ตามพระราชประวัติพระมหินทราธิราชนั้นเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิกับพระศรีสุริโยทัย เคยร่วมกับ พระเจ้าไชยเชฏฐาธิราชกษัตริย์จากฝั่งลาวร่วมกันต้านศึกบุเรงนองจนสำเร็จมาแล้ว แต่ต่อมาบุเรงนองใช้กลให้คนไทยเป็นไส้ศึกจึงตีกรุงศรีอยุธยาแตกทำให้พระมหินทราธิราช ร่วมด้วยพระนางสุพรรณกัลยา พระนเรศวรและพระเอกาทศรถถูกกวาดต้อนไปเมืองพม่า ในระหว่างนั้นพระมหินทราธิราชวางตัวกระด้างกระเดื่องกับบุเรงนองจึงถูกปลงพระชนม์
องค์พระมหินทราธิราชนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิ์กับพระนางศรีสุริโยทัย สืบสายกษัตริย์ในพระราชวงศ์สุพรรณภูมิ  ทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๑๖แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพี่น้องทั้งหมดรวม ๔ พระองค์ คือมีพระเชษฐา (พี่ชาย) คือพระราเมศวร มีพี่สาว (เชษฐภคินี) คือพระบรมดิลก มีน้องสาว(พระขนิษฐา) ๒ พระองค์คือ พระสวัสดิราช (พระวิสุทธิกษัตรีย์) กับพระเทพกษัตรี 

หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

      ตามพระราชประวัติพระมหินทราธิราชนั้นเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิกับพระศรีสุริโยทัย เคยร่วมกับ พระเจ้าไชยเชฏฐาธิราชกษัตริย์จากฝั่งลาวร่วมกันต้านศึกบุเรงนองจนสำเร็จมาแล้ว แต่ต่อมาบุเรงนองใช้กลให้คนไทยเป็นไส้ศึกจึงตีกรุงศรีอยุธยาแตกทำให้พระมหินทราธิราช ร่วมด้วยพระนางสุพรรณกัลยา พระนเรศวรและพระเอกาทศรถถูกกวาดต้อนไปเมืองพม่า ในระหว่างนั้นพระมหินทราธิราชวางตัวกระด้างกระเดื่องกับบุเรงนองจึงถูกปลงพระชนม์
องค์พระมหินทราธิราชนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพรรดิ์กับพระนางศรีสุริโยทัย สืบสายกษัตริย์ในพระราชวงศ์สุพรรณภูมิ  ทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ ๑๖แห่งกรุงศรีอยุธยา มีพี่น้องทั้งหมดรวม ๔ พระองค์ คือมีพระเชษฐา (พี่ชาย) คือพระราเมศวร มีพี่สาว (เชษฐภคินี) คือพระบรมดิลก มีน้องสาว(พระขนิษฐา) ๒ พระองค์คือ พระสวัสดิราช (พระวิสุทธิกษัตรีย์) กับพระเทพกษัตรี 

หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

 ในเรื่องอดีตชาติของพระเจ้าตากนั้นผู้ที่เคยกล่าวไว้นอกจากหลวงปู่โง่นแล้วก็มี ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ ซึ่งเล่าไว้ว่าพระเจ้าตากสินเป็นพระโพธิสัตว์เทียนสินกลับชาติมาเกิด แต่ไม่ได้เล่าไว้ว่าเป็นพระมหินทราธิราช อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจตรงที่ว่าพระเจ้าตากมีภูมิเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งในเบื้องหน้าต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

หลวงปู่โง่น โสรโย เผยบุคคลที่กลับชาติมาเกิดเป็น พระเจ้าตากสินมหาราช !!

        อนึ่งเรื่องราวของอดีตชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้น ยังเป็นการยืนยันอีกอย่างว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นตายแล้วไม่สูญ ย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดตามวิถีแห่งกรรมที่ตนทำมา บุญบาปที่ทำไว้ย่อมเป็นเครื่องส่งผลให้ไปเกิดตามภพภูมิที่ควรจะเป็น ผู้ที่เพียรสร้างบารมีก็จะมาสร้างบารมีเรื่อยไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งหลาย เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นหลัก อีกประการหนึ่งคือบุคคลที่ทำคุณงามความดีเอาไว้เมื่อก่อนเคยเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ แต่มาเกิดใหม่ด้วยคุณงามความดีที่เคยมีมาก็ทำให้มาเกิดในเชื้อตระกูลเดิม ดังเช่นพระเจ้าตากสินที่กลับมาเกิดในเชื้อพระวงศ์อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งแต่เริ่มต้นก็แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีบุญบารมีของพระองค์โดยแท้ พระองค์เปรียบเหมือนบุคคลที่มาจากทางสว่างและก็กลับไปในทางสว่างเป็นที่สุด สมควรที่เราท่านทั้งหลายควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นที่สุด

ขอบคุณที่มาจาก : หนังสือ สื่อญาณ พระเจ้าตาก 

                         http://palungjit.org
ที่มา : partiharn

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์