รักออนไลน์

ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รั ก ที่ อ อ น ไ ล น์
ยู่ บ น โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์ ใ บ นี้

ไ ม่ ไ ด้ ง่ า ย ด า ย ห รื อ ย า ก ลำ บ า
ป ก ว่ า ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รั ก
 
ใ น โ ล ก แ ห่ ง ค ว า ม เ ป็ น จ ริ
ที่ มี ผู้ ค น เ ดิ น ส วน กั น ไ ป ม า แ ม้ แ ต่ น้ อก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ท า ง ค ว า ม คิ
กั บ ค น พิ เ ศ ษ ที่ อ อ น ไ ล น์ ม า พ บ กั น
า จ เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น อ ย่ า ง เ ปิ ด เ ผ ย แ ละง่า ย ด า


ค ว า มส ว ย ง า มข อ งตั ว ห นั ง สื อที่ พิ มพ์ ส่ ง ม
า จ มี ม นต์ ข ลั ง เ สี ยจ นทำ ใ ห้ หั ว ใ จ ข อ ง คุ
ผู ก มั ด ด้ ว ย จิ น ต น า ก า ร ง ด ง า ม
ข อ ง ภ า พ ฝั น อุ ด ม ค ติแ ต่ คุ ณ จ ะด่ ว น ส รุ ป ไ ด้ อ ย่ า ง ไ รว่ า.....
นั่ น คื อ......ค ว า ม รั ก


ค ว า ม รั ก ไม่ อ า จ เ ริ่ ม ต้ น ร ะ ห ว่ า ง ค น แ ป ล ก ห น้ า
ล ะ ไ ม่ ว่ า คุ ณ จ ะ อ อ น ไ ล น์
คุ ย กั บ เ ข า ย า ว น า น นั บ ปี
ด้ ว ย ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ คุ้ น เ ค ย
เ ปิ ด เ ผ ย เ พี ย ง ไ

กำ แ พ ง แ ห่ ง ค ว า ม แ ป ล ก ห น้ า
ก็ ไ ม่ มี วั น พั ง ท ล า ย ล
น ก ว่ า คุ ณ แ ล ะ เ ข า จ ะ ไ ด้ พ บ กั น
ใ น โ ล ก แ ห่ ง คว า ม เ ป็ น จ ริ ง

ค ว า ม รั ก ต้ อ ง ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้
ล ะ เ ข้ า ใ จ อ ย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง
ร ะ ห ว่ า ง ค น ส อ ง คดั ง นั้   น ห า ก คุ ณ กำ ลั ง คิ ด ว่
 คุ ณ มี ค ว า ม รั ก ห รื อ เ จ็ บ ป ว ด
กั บ ค น พิ เ ศ ษ ซั ก ค

ที่ อ อ น ไ ล น์ ม า พ บ กั น ป ร ะจำ ทุ ก วั
ทั้ ง ที่ คุ ณ ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง
ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น ห น้
แ ล ะ ไ ม่ เ ค ย จ ะ รั บ รู้ ค ว า ม จ ริ ง ว่
ข า เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร
เ มื่ อ ใ ช้ ชี วิ ต อ ยู่ ใ น สั ง ค ม ป ก
ติ

 


จำ ไ ว้ ว่ า..ห นึ่ ง ปี ที่ คุ ย กั น...
ก็ ไ ม่ เ ท่ า ห นึ่ ง วั น ที่ ไ ด้ พ บ ห น้ า
ห า ก คุ ณ เ ป็ น ค น ห นึ่ ง ซึ่ ง กำ ลั ง อ อ น ไ ล น์
เ พื่ อ ค้ น ห า รั ก แ  ท้

ก็ ข อ ใ ห้ คุ ณ โ ช ค ดี แ ล ะ เ ดิ น ท า ง ใ น
โ ล ก ไ ซ เ บ อ ร์ นี้ อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย

จ น ก ว่ า จ ะ พ บ ใ ค ร ซั ก ค น ที่ พ ร้ อ ม จ ะ ก้ า ว
ไ ป ใ น ชี วิ ต จ ริ ง กั บ คุ ณที่ สำ คั ญ ....
อ ย่ า ลื ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง ดู แ ล หั ว ใ จ คุ ณ ใ ห้ ดี

ต ล อ ด ก า ร เ ดิ น ท า ง ค รั้ ง นี้ ด้ ว ย


ไ ม่ เ ค ย มี ใ ค ร ที่ ดี พ ร้ อ ม
ข อ ใ ห้ เ ร า ย อ ม รั บ ค ว า ม จ ริ ง ใ น ข้ อ นี้
ฉ ะ นั้ น ก า ร ค บ ห า กั บ ใ ค ร สั ก ค น
ก็ อ ย่ า ค า ด ห วั ง เ สี ย จ น เ ลิ ศ เ ล อ
เ พ ร า ะ เ ข า ก็ คื อ ม นุ ษ ย์ ปุ ถุ ช น ธ ร ร ม ด า
เ ห มื อ น กั บ เ ร า

ย่ อ ม มี ทั้ ง ข้ อ ดี แ ล ะ ข้ อ เ สี ย
ป ะ ป น อ ยู่ ใ น ตั ว
 


 


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้