เปิดขั้นตอนการ ‘ขอสัญชาติ’ มีเงื่อนไขแบบไหนถึงเป็นคนไทยได้

เปิดขั้นตอนการ ‘ขอสัญชาติ’ มีเงื่อนไขแบบไหนถึงเป็นคนไทยได้


สืบเนื่องจากกรณีที่นายอำเภอแม่สาย มอบบัตรประชาชนให้กับ 4 สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีที่ติดในถ้ำหลวง หลังได้รับสถานะเป็นสัญชาติไทยแล้ว นอกจากนี้ยังมีอีก 1 คนที่ไม่ได้ติดถ้ำแต่ได้รับสัญชาติในครั้งนี้ จนทำให้เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยของคนจำนวนมากที่ทำเรื่อง และยื่นเอกสารต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่ได้มาซึ่งสัญชาติที่ร้องขอ และเกิดคำถามว่าการได้มาซึ่งสัญชาติของบุคคลต่างด้าวในแต่ละครั้งนั้นมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยขั้นตอน เงื่อนไข และการใช้เอกสารสำหรับการการได้สัญชาติไทย

 ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ เอาไว้ดังต่อไปนี้

1. กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวทั่วไป)
หลักเกณฑ์
๑.๑ เป็นคนต่างด้าวทั่วไป (๘-xxxx-๐๐xxx-xx-x)

๑.๒ บรรลุนิติภาวะแล้ว

๑.๓ มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร

๑.๔ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนับจากการที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

๑.๕ มีอาชีพสุจริต โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยจะต้องมีรายได้ ดังนี้ 1) กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 8๐,๐๐๐ บาท/เดือน และ 2) กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๑.๖ มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๑.๗ มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

๑.๘ มีความรู้ภาษาไทย โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ

๑.๙ มีความประพฤติดี โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ)พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


เปิดขั้นตอนการ ‘ขอสัญชาติ’ มีเงื่อนไขแบบไหนถึงเป็นคนไทยได้

2. กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย)
หลักเกณฑ์

๒.๑ ชนกลุ่มน้อยที่ได้รับอนุมัติให้มีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (๘-xxxx-๐๐xxx-xx-x) โดยมีชนกลุ่มน้อยที่สามารถยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้คือ ๑) บุคคลบนพื้นที่สูง/ชุมชนบนพื้นที่สูงที่อพยพเข้ามาก่อนและหลัง ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘

(๖-xxxx-๕๐xxx-xx-x, ๖-xxxx-๗๒xxx-xx-x) ๒) อดีตทหารจีนคณะชาติ (๖-xxxx-๕๑xxx-xx-x) ๓) จีนฮ่ออพยพพลเรือน (๖-xxxx-๕๒xxx-xx-x) ๔) จีนฮ่ออิสระ (๖-xxxx-๕๓xxx-xx-x) ๕) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (๖-xxxx-๕๔xxx-xx-x)

๖) ลาวภูเขา (๖-xxxx-๐๐xxx-xx-x) ๗) อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (๖-xxxx-๖๐xxx-xx-x) ๘) ไทยลื้อ (๖-xxxx-๖๑xxx-xx-x) ๙) ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา (๖-xxxx-๖๓xxx-xx-x,๖-xxxx-๖๔xxx-xx-x) ๑๐) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (๖-xxxx-๖๖xxx-xx-x, ๖-xxxx-๖๗xxx-xx-x) ๑๑) เนปาลอพยพ (๖-xxxx-๗๓xxx-xx-x)

๒.๒ บรรลุนิติภาวะแล้ว

๒.๓ มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร

๒.๔ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยนับจากการที่ได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือ

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

๒.๕ มีอาชีพสุจริต โดยต้องมีหนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด โดยจะต้องมีรายได้ ดังนี้ ๑) กรณีไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/เดือน และกรณีมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ข้างต้น ต้องแสดงหลักฐานการได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน และ

๒) กรณีมีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย เช่น สมรสกับบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือมีบุตรเป็นบุคคลสัญชาติไทย หรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๒.๖ มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒.๗ มีหนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้

๒.๘ มีความรู้ภาษาไทย โดยสามารถพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทยเข้าใจ

๒.๙ มีความประพฤติดี โดยต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (พิมพ์ลายนิ้วมือส่งตรวจสอบ) พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนการ ‘ขอสัญชาติ’ มีเงื่อนไขแบบไหนถึงเป็นคนไทยได้

หลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอ ตาม พ.ร.บ. สัญชาติ มาตรา ๑๐
ประเภทที่ ๑ กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวทั่วไป)

(๑) บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)

(๒) หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

(๓) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

- หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพัน

หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

- หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพัน

หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

- หลักฐานการเสียภาษีเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๔) กรณีบุตรต้องมีสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด

(๕) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔)

(๖) หลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี)

 

ประเภทที่ ๒ กรณีขอแปลงสัญชาติเป็นไทย (คนต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อย)

(๑) บัตรประจำตัว (ยกเว้น กรณีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตร)

(๒) หนังสือรับรองการประกอบอาชีพจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

(๓) หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ

- หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยไม่มีความเกี่ยวพัน

หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

- หนังสือรับรองเงินเดือน/รายได้ โดยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน (กรณีผู้ขอสัญชาติไทยมีความเกี่ยวพัน

หรือสัมพันธ์กับประเทศไทย)

- หลักฐานการเสียภาษีเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

(๔) กรณีบุตรต้องมีสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด

(๕) หลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่ หรือหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ท.ร. ๑๔)

(๖) หลักฐานทางการศึกษา (ถ้ามี)

ขอบคุณ ::: bora.dopa.go.th

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : 5555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.55.15.125

27.55.15.125,,ppp-27-55-15-125.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
หลักเกณฑ์แรกคือติดถ้ำ


[ วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08:12 น. ]
คุณ : กากวะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.214.33.79

10.214.33.79,110.164.195.30,10.214.33.79 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ใช่ ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนเยอะๆได้แน่ แต่คนที่ทำดีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต้องรอไปก่อนเพราะสื่อไม่สนใจช่วยสร้างกระแส นี่แหละประเทศไทย


[ วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10:57 น. ]
คุณ : kuu
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.108.208.206

101.108.208.206,,node-158u.pool-101-108.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ประเทศนี้ยังมีคนไทยไม่พอเหรอครับ ไม่รวมประเทศกันให้หมดเลยละ


[ วันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:17 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์