ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทานของเด็กปฐมวัย
 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านนิทานของเด็กปฐมวัย “เทคนิคการเลือกและเล่านิทานให้ลูกรัก” กิจกรรมที่แสนจะอบอุ่นในชั้นเรียนและในครอบครัว 

             พ่อแม่สมัยใหม่ค่อนข้างมีความรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานตั้งแต่เยาว์วัย   สิ่งสำคัญในการเรียนรู้ระดับปฐมวัยคือการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ของเด็ก โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของ “โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย”  โดย สถาบันส่ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

               ล่าสุด สสวท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านนิทาน”  ในงานเปิดตัวกรอบมาตรฐานและคู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย ของ สสวท.  เมื่อเร็วๆ นี้  ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูปฐมวัยที่สนใจ โดยมี ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย การส่งเสริมพัฒนาการและการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์พัชรดา  รักยิ่ง ผู้ชำนาญสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย สสวท. เป็นวิทยากร

               ในการอบรมครั้งนี้ ครูได้พบตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์โดยใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้  เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้จักเชื่อมโยงจินตนาการจากนิทานสู่การสร้างสรรค์ชิ้น งานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

              
นิทานเป็นสื่อที่เราเห็นทั่วไป เป็นสื่อการเรียนรู้ที่หาง่าย ส่วนใหญ่นำเอามาเล่าให้เด็กฟังเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็จบไป  แต่ที่จริงแล้วนิทานเป็นสื่อที่ดี ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ได้หลากหลาย  ที่เห็นชัดเจน คือ เรื่องของภาษา คำพูด เสียง ยิ่งนิทานที่มีคำซ้ำ ๆ เด็กจะฟังและเลียนแบบคำได้

               นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์ มีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และความรู้ด้านต่าง ๆ สอดแทรกผ่านวิธีคิดที่เป็นเหตุผล เช่น ในนิทานเรื่องลูกหมู 3 ตัว ที่วิทยากรยกตัวอย่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้สอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับวิธีการสร้างบ้าน ลำดับ พื้นที่  ทิศทาง ซึ่งคุณครูหรือผู้เล่านิทาน จะต้องมาเลือกดูว่าต้องการให้เด็กเรียนรู้ด้านใด แล้วแต่ว่าจะหยิบจับจุดใดมาเล่า แล้วเด็กก็จะได้ประสบการณ์ตรงนี้

               ดร. อุไรวาส  ปรีดีดิลก แนะนำว่า ถ้าหากเป็นไปได้ ผู้เล่านิทานควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อวางแผนการสื่อสารกับเด็กๆ และจะหยิบยกประเด็นใดมาพูด  นิทานบางเล่มที่ไม่มีคำบรรยาย มีแต่ภาพอย่างเดียว ภาพก็จะสื่อให้เข้าใจได้เช่นกัน

              
นิทาน..ต้องเล่าก่อนนอน จริงหรือ?
              
“การเล่า นิทาน จริงๆ แล้วสามารถเล่าได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส เป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมได้” แต่เวลาก่อนนอน อาจเป็นเวลาที่สะดวกต่อการเล่านิทาน หลายครอบครัวจึงมักใช้เวลาก่อนนอนในการเล่านิทานให้บุตรหลานฟัง
               เทคนิคการเลือกนิทานให้เด็ก  ควรเลือกให้เหมาะกับวัย เช่น เด็กเล็กเริ่มจากเรื่องราวสิ่งใกล้ตัวที่เขาชอบ เช่น สัตว์ ธรรมชาติ ภาพน่ารัก ๆ  เลือกสีสัน และเนื้อหาที่ไม่ยาวเกินไป  
               เทคนิคการเล่านิทาน ในการเล่านิทาน จะต้องสร้างอารมณ์ร่วมในขณะที่เล่ามีการใช้โทนเสียงเวลาเล่า ปล่อยให้เด็กได้ใช้ความคิดไปกับผู้เล่าในขณะที่ฟังนิทาน  การใช้เสียงต่าง ๆ จะทำให้เด็กได้สังเกตอารมณ์ของการใช้เสียง  

               นอกจากเสียงเล่าแล้ว ยังมีรูปแบบอื่นประกอบ เช่น หุ่นมือ  หุ่นนิ้ว  วาดไปเล่าไป  ถ้ามีการใช้สื่อในบางโอกาสเด็กก็จะชอบ การนำของจริงที่เกี่ยวข้องกับนิทานมาให้เด็กดูประกอบการเล่านิทาน อาจทำให้เด็กอยากเกิดความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่เล่า ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงต่อยอดประสบการณ์ภายหลังได้

               นิทานบางเรื่องถึงเด็กจะอ่านไปแล้ว แต่เด็กปฐมวัยอยู่ในวัยที่ชอบฟังซ้ำๆ ซึ่งก็เกิดการเรียนรู้ตามมา 
“เด็กคนไหนที่มีโอกาสฟังนิทานเยอะ ก็จะเปิดประสบการณ์ได้เยอะ นิทานเรื่องเดียวเล่าได้ซ้ำ ๆ และเปิดมุมมองในการเรียนรู้ได้หลายแง่มุม”

               นอกจากนั้น ข้อควรระวังในการเล่านิทาน ก็คือ “เวลาเล่านิทาน ถ้าเด็กมีความคิดใหม่ๆ หรือคำพูดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พ่อแม่ต้องการหรือคาดหวังก็ไม่ควรปฏิเสธ เพราะจะปิดกั้นความคิด อาจทำให้เด็กขาดความมั่นใจ คือ อย่าเพิ่งไปบอกเด็กว่าไม่ใช่อาจจะเฉย ๆ ไปก่อน หรือมีวิธีพูดอย่างอื่น”  ไม่ควรหยุดเล่ากลางคัน เพื่อผละไปทำอย่างอื่นในขณะที่เด็กมีความสนใจในเรื่องที่เล่าจะทำให้ความใฝ่รู้ของเด็กตรงนั้นสะดุด

             
  ดร. อุไรวาส  ปรีดีดิลก ฝากทิ้งท้ายว่า ในส่วนของคุณครูผู้สอนระดับปฐมวัยนั้น ปกติใช้นิทานในการเรียนการสอนอยู่แล้ว แต่อยากให้มองในการใช้นิทานเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่แต่เพียงด้านภาษาอย่างเดียว อยากให้สอดแทรกเรื่องอื่นเข้าไปด้วย ซึ่งครูสามารถใช้นิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนได้เยอะแยะแตกแขนงมากมายหลายสาขาวิชา สามารถใช้นิทานเพื่อนำไปสู่การทำโครงงานเล็ก ๆ การทดลองเล็ก ๆ หรือการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำให้เกิดทักษะหลากหลาย  

               .....นิทานเรื่องเดียวที่เล่าไปก็จะไม่จบไปในแค่นั้น... แต่จะจุดประกายต่อยอดไปสู่การพัฒนาความคิดและทักษะอื่น ๆ อีกมากมายได้


ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก
ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านนิทาน”
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านนิทาน”

อุปกรณ์ง่ายๆ ที่สามารถนำมาให้เด็กปฐมวัยต่อยอดสู่ชิ้นงานหลังจากฟังนิทาน
อุปกรณ์ง่ายๆ ที่สามารถนำมาให้เด็กปฐมวัยต่อยอดสู่ชิ้นงานหลังจากฟังนิทาน

คุณครูทดลองสร้างชิ้นงานจากวัสดุที่กำหนดให้หลังจากฟังนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวสร้างบ้านที่ทนทานเป่าลมแล้วไม่ขยับเคลื่อนไปตามลม
คุณครูทดลองสร้างชิ้นงานจากวัสดุที่กำหนดให้หลังจากฟังนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวสร้างบ้านที่ทนทานเป่าลมแล้วไม่ขยับเคลื่อนไปตามลม

สร้างชิ้นงานต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์จากนิทาน (ต่อ)
สร้างชิ้นงานต่อยอดความรู้วิทยาศาสตร์จากนิทาน (ต่อ)

นำเสนอแนวคิดจากการสร้างชิ้นงาน
นำเสนอแนวคิดจากการสร้างชิ้นงาน

ขอบคุณที่มา ::  วิชาการ.คอม
 
   โดย :♥♥ น้ำใจ ♥♥ ( สมาชิกไอดีที่ 118407) โพสเมื่อ [ วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 11:59 น.]นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
'ไฮโซน้ำหวาน'ใน
บทบาท คุณแม่ลูก 1
แถลงจับมือยิง "พระหมอ"
ตั้งปมชู้สาว!!
ข้อความแรกของ ผู้กองต้อม
หลัง หย่า'แป้ง อรจิรา'
สาวแกร่ง! “ฮารุ”
ฮึดสู้เพื่อครอบครัว!!
แท๊กซี่คันเดียว
...เดือนร้อนไป 3 คัน
น่ารักม๊ากก น้องปีใหม่
ชอบเล่นน้ำ
ดวงคนเรา..#เมื่อถึงฆาต อั้ม -นัท ควงแขน
โชว์ ท่ายากส์!
ยุนอา คุณหลอกดาวว ด่วน!! "แป้ง อรจิรา"
เปิดใจหมดเปลือก
เหตุหย่า "ผู้กองต้อม"
'ญาญ่า' เซ็กซี่สะบัด!
ครั้งแรก
อดีตฮีโร่เหรียญทอง'มนัส'
มอบตัว หลังร่วมกับพวก
ก่อเหตุกรีดเบนซ์
ลีลาลวกเส้นของ "ยุ้ย"
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว
"ผู้กองต้อม "เปิดใจ
เหตุหย่า "แป้ง"
"หมอแอร์" โพสต์เคลียร์
"ไม่ได้แย่งแฟนใคร"!!
ความลับ!! ของ
"ตำหนักเจ้าดารารัศมีฯ"
ยังไงจ๊ะ !! กุ๊บกิ๊บ - บี้
ตกลงสถานะตอนนี้คือ?
รู้ยัง? ...
นางสงกรานต์ปี′58
นามว่าอะไร
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก