ลูกจ้างควรรู้! ออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง มีสิทธิได้เงินชดเชยจากประกันสังคมอีกด้วย!!

 ลูกจ้างควรรู้! ออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง มีสิทธิได้เงินชดเชยจากประกันสังคมอีกด้วย!!

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน กรณีตกงาน ลาออก ถูกเลิกจ้าง พร้อมขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์

รู้หรือไม่ กรณีที่บริษัทเปิดโครงการให้ลูกจ้างลาออกโดยสมัครใจลาออก ซึ่งลูกจ้างที่สมัครใจลาออกนอกจากจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างแล้ว หากเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคม ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากสำนักงานประกันสังคมอีกด้วย ส่วนรายละเอียดว่าใครจะได้เท่าไหร่นั้นไปดูพร้อมๆกันเลยหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
หลักเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ คือ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ลูกจ้างต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคมในบางอย่าง เช่น

- มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้
- ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
- ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานได้ เช่น 
- ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
- จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
- ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
- ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
- ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
- ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
- ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย
- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม

กรณีถูกเลิกจ้าง
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา 
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท


เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต)

ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงาน ผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคม กรณีว่างงาน
1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) กรณีที่ไม่มีสำเนา สปส.6-09 ก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้
5. หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ผ่าน 11 ธนาคาร ดังนี้ 
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
5) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
8) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) 
9) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
10) ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) 
11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

ที่มา : เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : รากหญ้า ต้องตายก่อน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.32.112

58.11.32.112,,ppp-58-11-32-112.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
กะลาแลนด์ ถังแตก "แต่ประชนชน ขรี้แตก" เพราะโดนถอนขน


[ วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14:23 น. ]
คุณ : แบ แบ บู้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.180.177

124.120.180.177,,ppp-124-120-180-177.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
เงินบำเหน็จบำนาญชราภาพควรให้ผู้ประกันสามารถเลือกรับได้ บางคนต้องการเงินก้อนไปลงทุน ช่วยเปิดช่องทางเลือกให้อีกทางครับ


[ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09:59 น. ]
คุณ : สายสุนีย์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.180.177

124.120.180.177,,ppp-124-120-180-177.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
เดิมเคยมีว่าประกันสังคมมีหนังสือแจ้งไปที่ผู้ประกันตนให้มาทำเรื่องรับเงินด้วยค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ามีไหม ?เพราะเป็นที่รู้ว่าผู้ใช้แรงงานส่วนหนึ่งไม่ทราบจริงๆ ก็ปล่อยผ่านเงินเข้ารัฐไปน่าเห็นใจคนกลุ่มนี้มาก น่าจะมีนะค่ะ


[ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10:06 น. ]
คุณ : ประชาชน ทั่วไป
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.183.161.198

180.183.161.198,,mx-ll-180.183.161-198.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
อธิบาย อย่างไรก็ไม่ครบ งง มาก


[ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10:59 น. ]
คุณ : ผู้สงสัย มานาน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.183.161.198

180.183.161.198,,mx-ll-180.183.161-198.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ช่วยคิดให้หน่อยคับ ทำงานมา 20 ปี สมมุติเงินเดือนปัจจุบัน 30000 ปัจจุบันอายุ 53 ถ้าลาออก แบบไม่ได้ทำงานอีกเลย ตอนนี้ ถามว่า 1. จะได้สิทธิ์ อะไรบ้าง จากประกันสังคม 2. ผมต้องทำอย่างไรบ้าง เช่น ส่งต่อไหม เลิกส่งไหม 3. ประกันสังคม ควรแจังมายังสถานประกอบ การทุกที เพื่อผู้ประกันตนจะได้เข้าใจ และ ไม่เสียประโยชน์


[ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11:05 น. ]
คุณ : ผู้ประกันตน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.183.232.57

180.183.232.57,,mx-ll-180.183.232-57.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
เห็นด้วยกับ ค.2 ค่ะ ต้องการเงินลงทุนมากค่ะ รบกวนด้วยค่ะ


[ วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13:41 น. ]
คุณ : 25
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.160.250

184.22.160.250,,184-22-160-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
คห5 ต้องรออายุ55 ไปยื่นชราภาพค่ะ


[ วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 11:35 น. ]
คุณ : กบ อ๊บ อ๊บ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.171.117.232

110.171.117.232,,cm-110-171-117-232.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
คนนอกกะลาแลนด์ก่อหนี้ ล้านล้านบาท ให้คนในกะลาแลนด์ชดใช้ขี้แตกกก แต่แม่..ม ไปแด..ก คาร์เวียร์


[ วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 12:48 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์