ความน่าพิศวงของกรรม

ความน่าพิศวงของกรรม


คำว่า.."กรรม"..ในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง
หมายถึงการกระทำ ไม่เจาะจงบ่งเป็นการกระทำที่ไม่ดี อันเป็นกรรม
ที่ไม่ดี เป็นบาปเป็นกรรม หรืออกุศลกรรม และไม่เจาะจงบ่งเป็นการ
กระทำที่ดี อันเป็นกรรมที่ดี เป็นบุญกรรมหรือเป็นกุศลกรรม

คำว่า.."กรรม"..นั้น ทั่วไปใช้ในความหมายว่า ความไม่ดี เช่นเดียว
กับคำว่า บาปกรรมและอกุศลกรรม จึงเท่ากับทั่วไปใช้คำ..'กรรม'
เป็นคำย่อของกรรมไม่ดี คือบาปกรรมหรืออกุศลกรรม

พุทธศาสนสุภาษิตมีว่า "วโส อิสฺสริยํ โลเก อำนาจเป็นใหญ่ในโลก"
ในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลก อำนาจ..'กรรม'ใหญ่ยิ่งที่สุด
อำนาจเป็นใหญ่ในโลก และไม่มีอำนาจใดเสมออำนาจของ...'กรรม'

กรรมดีมีอำนาจในทางที่ดี กรรมไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดี...
เปรียบเช่นคนดีมีอำนาจ ย่อมใช้อำนาจในทางที่ดี ก่อให้เกิดความ
ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น คนไม่ดีมีอำนาจ ย่อมใช้อำนาจ
ในทางไม่ดี ก่อให้เกิดความทุกข์ความร้อน ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น

ความเจริญร่มเย็นเป็นสุขก็ตาม ความตกต่ำทุกข์ร้อนก็ตาม ย่อม
ให้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีกรรม เป็นเหตุให้เกิด แต่ย่อมเกิดจากกรรม
มีกรรมเป็นเหตุให้เกิด แน่นอนเสมอไป
ผลดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมดี มีกรรมดีเป็นเหตุ..
ผลไม่ดีทั้งปวงย่อมเกิดจากกรรมไม่ดี มีกรรมไม่ดีเป็นเหตุ..

กรรมของผู้ใด ผลย่อมเป็นของผู้นั้น ผลจักไม่เป็นของผู้อื่น
ผู้ใดทำกรรมดี ผู้นั้นย่อมจักได้รับผลดี เป็นความเจริญรุ่งเรือง
ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ใดทำกรรมไม่ดี ผู้นั้นย่อมจักได้รับผลไม่ดี
เป็นความตกต่ำทุกข์ร้อน...

อำนาจของกรรมทั้งใหญ่ยิ่ง ทั้งล้ำลึก ยากที่สามัญชนคนทั้งหลาย
จะเข้าใจได้ถูกแท้ แต่แม้ผู้ใดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตาม ย่อมไม่
อาจพ้นผลของกรรมที่ตนกระทำแล้วได้ ย่อมต้องได้รับผลของกรรม
ที่ตนได้กระทำแล้ว ทำกรรมดีใดจักได้รับผลของกรรมดีนั้น ทำกรรม
ไม่ดีใดจักได้รับผลของกรรมไม่ดีนั้น แน่นอนเสมอไป...ฯ

~สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้