ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  พระมเหสี พระภรรยา และพระสนม ในรัชกาลที่๕
 
       เรื่อง    “ความรัก”    และบาทบริจาริกาในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้น    เป็นที่เลื่องลือว่าพระองค์ทรงมีมากมายในตลอดรัชสมัยหากทว่าพระมเหสีและเจ้าจอมทุกพระองค์นั้นได้รับความรัก    และเมตตาจากพระองค์อย่างดียิ่ง    พระองค์ทรงเป็นยอดนักรักที่มิเคยมีพระราชประวัติเสื่อมเสียพระเกียรติ    และพระราชโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์นั้น    สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็ทรงอบรมสั่งสอนพระราชทานพระบรมราโชวาทด้วยพระองค์เองเป็นนิตย์ 

                    หากจะเรียงตามลำดับพระอิสริยยศแล้ว    พระมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมดปรากฎพระนามและนามดังต่อไปนี้
          พระภรรยาชั้นลูกหลวง
            ๑      สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี    พระบรมราชินีนาถ
(สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนา๔    พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง)
            ๒      สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา    พระบรมราชเทวี
(สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี    พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
          ๓      สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์    พระบรมราชเทวี
          ๔    สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี    พระราชเทวี
                    (สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า    สุขุมาลมารศรี    พระอัครราชเทวี)
          ๕      พระองค์เจ้าทักษิณชา    นราธิราชบุตรี    (พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงพระองค์แรก)


พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวง

๑      พระอัครชายาเธอ    พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค
๒      พระอัครชายาเธอ    พระองค์เจ้าสาวภาคย์นารีรัตน์
๓      พระอัครชายาเธอ    พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์
            (สมเด็จพระวิมาดาเธอ    กรมพระสุทธาสินีนาฏ    ปิยมหาราชปดิวรัดา)


พระราชชายา
๑      พระราชชายา    เจ้าดารารัศมี

พระสนม
๑    เจ้าคุณจอมมารดาแพ  (  เจ้าคุณพระประยุรวงศ์  “รักแรกในรัชกาลที่๕)
๒      เจ้าจอมมารดาอ่อน    เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ  (เทศ    บุนนาค)     
๓      เจ้าจอมมารดาเอี่ยม    (เช่นเดียวกับเจ้าจอมมารดาอ่อน)     
๔      เจ้าจอมเอิบ    (เช่นเดียวกับเจ้าจอมมารดาอ่อน)                                                                                                                      ๕      เจ้าจอมมารดาอาบ    (เช่นเดียวกับเจ้าจอมมารดาอ่อน)
๖      เจ้าจอมเอื้อน    (เช่นเดียวกับจอมมารดาอ่อน)
๗      เจ้าจอมมารดาแข    (เจ้าจอมแรก    ก่อนพระพุทธเจ้าหลวงขึ้นครองราชย์)
๘      เจ้าจอมมารดาแสง    เป็นธิดาของพระยาไชยวิชิต    (ช่วง    กัลยาณมิตร)
๙      เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย    เป็นหลานสมเด็จเจ้าฟ้า  เกศ    กรมขุนอิศรานุรักษ์    (ต้นราชสกุล    “อิศรางกูร”ฯ)
๑๐    เจ้าจอมมารดาสุด    เป็นธิดาของพระยาสุรินทรราชเสนี    (จั่น      สุกุมลจันทร์)
๑๑    เจ้าจอมมารดาตลับ    เป็นธิดาของพระยาเวียงในนฤบาล    (หรั่ง      เกตุทัต)
๑๒    เจ้าจอมมารดามรกฎ    เป็นธิดาของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง    (เพ็ง      เพ็ญกุล)
๑๓    เจ้าจอมมารดาอ่วม    เป็นธิดาของเจ้าพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์    (ยิ้ม    พิศลบุตร)
๑๔      เจ้าจอมมารดาแช่ม    เป็นธิดาของพระอำมาตย์    (ชื่น    กัลยาณมิตร)
๑๕    เจ้าจอมมารดาทับทิม    เป็นธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์    (ดิศ    โรจนดิศ)   
๑๖    เจ้าจอมมารดาบัว    (ไม่ปรากฏท่านบิดา)
๑๗    เจ้าจอมมารดาโหมด    เป็นหลานสมเด็จพระเจ้าบรมมหาศรีสุริยวงศ์  และเป็นน้องเจ้าคุณจอมแพ)
๑๘    เจ้าจอมมารดาจันทร์    เป็นธิดาของพระยาราชสัมภารากร    (เทศ)
๑๙    เจ้าจอมมารดาสาย    เป็นธิดาของพระยาสุรินทรราชเสนี    (และเป็นน้องสาวของเจ้าจอมมารดาสุด)
๒๐    เจ้าจอมมารดาเรือน    เป็นธิดาของพระยาสุนทรบุรี    (สว่าง    สุนทรศาลทูล)
๒๑      เจ้าจอมมารดาวาด    เป็นธิดานายเสถียรรักษา    ชาวรามัญ
๒๒    เจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกสร    เป็นธิดาเจ้าราชวงศ์เชียงใหม่  (และเป็นพระยาติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี)

๒๓    เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง    เป็นธิดาของพระองค์เจ้าชายสนิทวงศ์
๒๔    เจ้าจอมมารดาพร้อม    เป็นธิดาของพระยาพิษณุโลกธิบดี    (บัว)
๒๕    เจ้าจอมมารดาวงศ์    เป็นธิดาของพระยาอรรคราชนาถภักดี  (เนตร)
๒๖    เจ้าจอมมารดาแส    เป็นธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์  (และเป็นน้องต่างมารดาเจ้าจอมมารดาทับทิม)
๒๗    เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร    เป็นธิดาของหม่อมเจ้า    สวาท    สนิทวงศ์
๒๘    เจ้าจอมมารดาชุ่ม    เป็นธิดาของพระมงคลรัตน์    (ช่วง    ไกรฤกษ์)
๒๙    เจ้าจอมมารดาเลื่อน    เป็นธิดาของพระยานรินทราภรณ์  (ลอย    นิยะวานนท์)
๓๐    เจ้าจอมมารดาเหม    เป็นธิดาของพระยาธรรมสารนิติ  (พลับ    อมาตยกุล)
๓๑    เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว    เป็นธิดาของหม่อมเจ้าวัฒนากปิตถา
๓๒    เจ้าจอมมารดาเจิม    เป็นธิดาของพระยาวิเศษสัจธาดา    (จัน)
๓๓    เจ้าจอมมารดาเยื้อน    เป็นธิดาของพระยาสุรศักดิ์มนตรี    (แสง    แส-ชูโต)
๓๔    เจ้าจอมมารดาแก้ว    เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ    (เทศ    บุนนาค)
๓๕    เจ้าจอมมารดาแส    เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ    (เทศ    บุนนาค  )   
๓๖    เจ้าจอมพิศ    เป็นธิดาของพระยาภาสกรวงศ์    (พร    บุนนาค)
๓๗    เจ้าจอมปุก    เป็นธิดาของเจ้าพระยาศรีพิพัฒฯ    (แพ    บุนนาค)
๓๘    เจ้าจอมเยื้อน    เป็นธิดาของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์    (แย้ม    บุนนาค)
๓๙    เจ้าจอมวอน    เป็นธิดาของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์    (แย้ม    บุนนาค)
๔๐    เจ้าจอมจีน    เป็นธิดาของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์    (แย้ม    บุนนาค)
๔๑    เจ้าจอมแถม    เป็นธิดาของพระยาสัจจาภิรมณ์    (แถบ    บุนนาค)
๔๒    เจ้าจอมเรียม    เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์    (โต    บุนนาค)
๔๓    เจ้าจอมเพิ่ม    เป็นธิดาของพระยาราชภัคดี    (โค    สุจริตกุล)
๔๔    เจ้าจอมประคอง    เป็นธิดาของพระยาธรรมสารนิติ  (ตาด    อมาตยกุล)
๔๕    เจ้าจอมสำอาง    เป็นธิดาของพระยาศรีธรรมาธิราช    (เวก    บุณยรัตพันธ์  )
๔๖    เจ้าจอมนวล    เป็นธิดาของพระยาเสนานุชิต    (นุช    ณ    นคร  )
๔๗    เจ้าจอมก้อนแก้ว    เป็นธิดาของพระยาจรรยาธรรจุกุลมนตรี
๔๘    เจ้าจอมสวน    เป็นธิดาของพระยาภูธราภัย    (นุช    บุณยรัตนพันธ์)

๔๙    เจ้าจอมเนื่อง    เป็นธิดาของพระยาสีหราชฤทธิไกร    (แย้ม    บุณรัตนพันธ์)
๕๐    เจ้าจอมเปลี่ยน    เป็นธิดาของพระยามหิศณราชสัมพันธ์    (กุญ)
๕๑    เจ้าจอมสมบูรณ์    เป็นหลานเจ้าสัวสกุลโชติพุกณะ
๕๒    เจ้าจอมเพิ่ม    เป็นธิดาของสมุทรสาคร    (ยอด)
๕๓    เจ้าจอมสว่าง    เป็นธิดาของหลวงมหามณเฑียร    (จุ้ย)
๕๔    เจ้าจอมสว่าง    เป็นธิดาของพระยานคร    (น้อย    กลาง    ณ    นคร  )
๕๕    เจ้าจอมถนอม    เป็นธิดาของพระราชภัคดี    (ม.ร.ว    ช้าง    เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา)
๕๖    เจ้าจอมกลีบ    เป็นธิดาของพระยาไชยสุรินทร์    (เจียม      เทพหัสดิน    ณ    อยุธยา)
๕๗    เจ้าจอมลิ้นจี่    เป็นธิดาของพระยาไชยสุรินทร์    (เจียม    เทพหัสดิน    ณ    อยุธยา)
๕๘    เจ้าจอมฟักเหลือง    เป็นธิดาของพระยาไชยสุรินทร์    (เจียม    เทพหัสดิน    ณ  อยุธยา)
๕๙    เจ้าจอมเหรียญ    เป็นธิดาของพระยาโยธากรมศรศรี    (เถียน    โชติกเสถียร)
๖๐    เจ้าจอมน้อม    เป็นธิดาของพระยาอรรคจรรยานุกูลมนตรี  (ทองดี    โชติกเสถียร)
๖๑    เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียด    เป็นธิดาของหม่อมเจ้าฉาย    ลดาวัลย์
๖๒    หม่อมเจ้าราชงศ์สดับ    เป็นธิดาของหม่อมเจ้า  เพิ่ม    ลดัลย์


                ในความจริงนั้น    หลังจากหม่อมราชวงศ์สดับก็ยังมีเจ้าจอมที่ท่านเจ้านายชั้นผู้ใหญ่    หรือข้าหลวงเสนาบดีต่างๆ    นำมาถวายรับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาทอีกหลายท่าน    แต่มิปรากฏนามนัก  และเป็นเพียงเจ้าจอมมิได้มีพระราชดโอรสหรือพระราชธิดา    ซึ่งปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงใกล้ชิดพระองค์ท่านใดอีก    ทรงดูแลภารกิจบ้านเมืองจนประชวรและเสด็จสวรรคตเสียก่อน
              บรรดาบาทบริจาริกาและพระภรรยาเจ้าในสมัยในสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้น    ล้วนแล้วแต่ถวายตัวใต้ร่มพระบาทมาด้วยความเต็มใจและเต็มพระทัยทั้งสิ้น  ด้วยพระราชประเพณีโบราณที่บรรดาขุนนางผู้ใหญ่หรือพ่อค้าใหญ่นานาต่างพากันนำธิดามาถวายกษัตริย์แห่งแผ่นดินจึงต้องรับไว้ด้วยเหตุผลการบ้านการเมือง    เพื่อผูกสัมพันธ์มัดใจเป็นบิดาและป็นปู่ของขัตติยนารีแต่ละคนนั้นไว้    ซึ่งมีหลายคนที่เมื่อมิได้ถวายการรับใช้ใกล้ชิดพระองค์แล้วจึงได้กราบถวายบังคมลากลับไปอยู่กับบิดามารดา    พระองค์ก็ทรงพระราชทานพระราชุนุญาต    และก็มีหลายคนหลายพระองค์ที่เป็นที่ผูกพระทัยสิเน่หาถึงกับทรงสู่ขอมาด้วยพระองค์เอง
ทุกคนทำพระองค์นั้น    ต่างล้วนมี  “ความรัก”    ต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอย่างผูกพันธ์ลึกซึ้งด้วยเพราะพระรูปโฉมอันงดงามสง่าของพระองค์ประการหนึ่ง    และเพราะ  “น้ำพระทัย”    ของพระองค์ที่ทรงเมตตา  “ถนอม”  ความรู้สึกของพระภรรยาเจ้าและเจ้าจอมทุกพระองค์อย่างที่เป็นที่น่าตื้นตันยิ่ง    ยามที่พระองค์เสด็จสวรรคตไปนานนับสิบปีแล้ว    พระภรรยาเจ้าและเจ้าจอมของพระองค์ก็ยังภัคดีและอาวรณืในพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งนักข้อมูลโดย        ฑีพัตรยศ    สุดลาภา  (http://www.cablephet.com/board/q_view.php?c_id=11&q_id=7965)
 
   โดย :OoOo~กลีบดอกไม้~oOoO ( สมาชิกไอดีที่ 105055) โพสเมื่อ [ วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2553 เวลา 20:04 น.]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1109067, 61.19.229.130, , 61.19.229.130 ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]

ไม่เห็นด้วยกับ ความคิดเห็นที่ 23 

ลบทิ้ง  [ วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 18:07 น. ]

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
ดราม่าร้อนๆ!!
ใส่ชุดไทยกินเบอร์เกอร์
ผิดตรงไหน!!?
ใครว่าตัวประกอบ!
"จา-พอล วอล์คเกอร์"
ฉากบู๊ที่ฝรั่งยกนิ้วให้
ดูดิ !! นี่หรอภาพพรีเวดดิ้ง
ชมพู่ อารยา - น๊อต วิศรุต
ทรงผมถูกโฉลก
ตามวันเกิด
โฆษณาทีวีฮ่องกง 20 ปีก่อน
โดนแบนเพราะ
มี"ผี"โผล่ในจอ!?
หาดูยาก!
ภาพหลวงพ่อคูณ
เมื่อ 50 ปีก่อน
มารับ Summerกับ
ลุคผมสั้นเก๋ๆ
แบบซุปตาร์กันดีกว่า!!
'พลอย' กับ 'แคปชั่น'แบบนี้
'เกิดเรื่องอะไรขึ้น'!
(พลีชีพ) "ผมเบื่อเมีย
ไม่ไหวแล้ว"
ใจกล้า!! นักศึกษาพยาบาล
โยนลูกทิ้งจากชั้น 9
เมียน้อยอุ้มท้องในชุดงานแต่ง
บุกตบเจ้าสาวกลางงานวิวาห์!!
ถนนสยอง 2 เลน!!
เป็นลมแพร๊บ!
เปิดหอพักนักศึกษาจีน
ที่ทำให้คุณ "ขนลุก
"
'อีเจี๊ยบ เลียบด่วน'
บอกใบ้ !? ปีนี้ 'มาดาม'
อาจตีทะเบียนอีกรอบ!
จะเกิดอะไรขึ้น !?
เมื่อ'พี่เบิร์ด' บุก
กรุง หงสาฯ!?มาดูกัน...!
"มุมลับ" ดารา ที่
"ผจก." ขอเมาธ์
CL ดัง หรือ ดับ??
กับการโกอินเตอร์
บนเวทีระดับโลก
ทหารน้ำตาไหล
เมื่อเจอแม่ค้าก๋วยเตี๋ยว
คิดเงินแบบนี้!
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก