ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์
 

ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์(science) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน


ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน


1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจากสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น

สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร

สิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร

สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในอนาคต

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรการการพยายามหาคำตอบจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นำไปสู่ข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ และกฎต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสต

2. วิทยาศาสตร์ หมายถึง

กระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์

องค์ประกอบของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

1. กระบวนการ (process) หมายถึง การกระทำคนซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน

2. ความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ

กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์


กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. "ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)" หมายถึงวิธีการทำงานอย่างมีระบบ ซึ่งเริ่มจาก

1 การสังเกต(ทำให้เกิดความสงสัยและเป็นปัญหาเกิดขึ้น)

2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน

3 ตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล

4. ออกแบบการทดลองและทำการทดลองตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

5 สรุปผลการทดลองหลังจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผลการทดลองที่ได้อย่างมีเหตุผล

จะเห็นว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอนนะจ้ะ

สังเกต-- ระบุปัญหา---ตั้งสมมุติฐาน---ทดลอง--สรุปผล--

2. "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"

เป็นส่วนที่สอง หมายถึงความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา ทักษะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและสรุปเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานที่สำคัญดังนี้

ทักษะการสังเกต

ทักษะทักษะการวัด

ทักษะทักษะการคำนวณ

ทักษะทักษะการจำแนกและจัดหมวดหมู่

ทักษะทักษะการหาความสัมพันธ์

ทักษะทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

ทักษะทักษะการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล

ทักษะทักษะการทำนาย

นี่ล่ะคือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ล่ะ ที่กล่าวมานั้นเป็นทักษะที่ใช้ให้การคิดเพื่อแก้ปัญหาสรุปผล แต่ในขั้นการออกแบบการทดลอง เพื่อทำการตรวจสอบสมมุติฐานยังต้องอาศัยทักษะกระบวนการขั้นผสม..ที่ซับซ้อนขึ้นอีก(เล็กน้อย) ได้แก่

ทักษะการตั้งสมมุติฐาน(ต้องตั้งเก่งด้วย)

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร (เพื่อให้ผลทดลองออกมาน่าเชื่อถือ)

ทักษะการกำหนดเชิงปฏิบัติการ (คือการกำหนดขั้นตอนวิธีการทดลอง)

ทักษะการทดลอง (ใช้อุปกรณ์เป็นเปล่า..แถวนั้น)

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป(ต้องดูผลการทดลองแล้วแปลความหมายเป็นด้วย ไม่ใช่เอาไปไบ้หวย อิอิ)


3. ส่วนที่ 3 (สุดท้าย)

ของกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือ "เจตคติทางวิทยาศาสตร์" หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมของตนออกมา ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของงานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลย พูดง่ายๆ คือนิสัยส่วนตัวของคนนั่นล่ะ

ซึ่งลักษณะที่สำคัญได้แก่

การเป็นคนช่างสังเกต(สำคัญมากข้อนี้หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ในการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด แต่ต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะ)

เป็นคนช่างสงสัย

เป็นคนมีเหตุผล

เป็นคนมีความพยายามและอดทน (ลองไปอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์ดูในห้องความรู้จะเห็นว่าพวกเขาต้องพยายามกันมากกว่าจะค้นพบ) เป็นคนที่มีความพยายามและริเริ่ม เป็นคนทำงานอย่างมีระเบียบระบบเป็นขั้นตอนตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก เว็บไซต์: กิตติยาดอทคอม
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต

ผู้มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์น่ารู้
สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ arunee@teeneemedia.com
 
   โดย :ปั๊บ Tomato โพสเมื่อ [ วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14:34 น.]
คุณ : 007
สถานะ : บุคคลทั่วไป

861074, 192.168.101.53, 61.7.229.11, 192.168.101.53 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]

เเจ๋วงับ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 11:11 น. ]


คุณ : ร่รร
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1061688, 125.26.201.164, , 125.26.201.164.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]

ว้าววววววววววววววววว  [ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:31 น. ]


คุณ : lipim
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1418992, 202.12.73.6, , 202.12.73.6 ความคิดเห็นที่ 80 [อ้างอิง]

ดีดีดี  [ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 10:02 น. ]


คุณ : หญิง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1419774, 101.109.255.206, , node-1ej2.pool-101-109.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 81 [อ้างอิง]

ดี มาก ถึงมากที่สุด  [ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 22:22 น. ]


คุณ : ประกาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1439322, 192.168.5.105, 1.4.171.250, 192.168.5.105 ความคิดเห็นที่ 94 [อ้างอิง]

น่ารักมาก  [ วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10:32 น. ]


คุณ : ประกาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1439324, 192.168.5.105, 1.4.171.250, 192.168.5.105 ความคิดเห็นที่ 95 [อ้างอิง]

น่ารักมากเลย จร๊  [ วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10:33 น. ]


คุณ : สา
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1440403, 203.172.169.210, , 203.172.169.210 ความคิดเห็นที่ 99 [อ้างอิง]

น่ารักมาก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 12:15 น. ]


คุณ : บุหงา
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1448068, 202.29.194.25, , 202.29.194.25 ความคิดเห็นที่ 101 [อ้างอิง]

หาหั้ยงายกว่านี้ดั้ยมั้ย  [ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 16:50 น. ]


คุณ : รัก
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1508498, 1.0.195.34, , node-d9e.pool-1-0.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 102 [อ้างอิง]

ข้อมูลมีสาระ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:25 น. ]


คุณ : นัสNat
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1517167, 183.89.141.65, , mx-ll-183.89.141-65.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 103 [อ้างอิง]

ข้อมูลมีสาระและหาไห้ง่าย  [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:51 น. ]

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด