ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์
 

ความหมายของวิชาวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์(science) หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน


ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน


1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจากสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น

สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร

สิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร

สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในอนาคต

มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรการการพยายามหาคำตอบจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นำไปสู่ข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ และกฎต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสต

2. วิทยาศาสตร์ หมายถึง

กระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์

องค์ประกอบของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

1. กระบวนการ (process) หมายถึง การกระทำคนซึ่งอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การกำหนดปัญหา และการตรวจสอบสมมุติฐาน

2. ความรู้ (knowledge) ได้แก้ผลจากการกระทำของคน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล ข้อเท็จจริง ทฤษฎี และกฎ

กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์


กระบวนการหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. "ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)" หมายถึงวิธีการทำงานอย่างมีระบบ ซึ่งเริ่มจาก

1 การสังเกต(ทำให้เกิดความสงสัยและเป็นปัญหาเกิดขึ้น)

2 กำหนดปัญหาให้ชัดเจน

3 ตั้งสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล

4. ออกแบบการทดลองและทำการทดลองตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

5 สรุปผลการทดลองหลังจากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของผลการทดลองที่ได้อย่างมีเหตุผล

จะเห็นว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มี 5 ขั้นตอนนะจ้ะ

สังเกต-- ระบุปัญหา---ตั้งสมมุติฐาน---ทดลอง--สรุปผล--

2. "ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"

เป็นส่วนที่สอง หมายถึงความชำนาญและประสบการณ์ในการใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา ทักษะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและสรุปเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วยทักษะพื้นฐานที่สำคัญดังนี้

ทักษะการสังเกต

ทักษะทักษะการวัด

ทักษะทักษะการคำนวณ

ทักษะทักษะการจำแนกและจัดหมวดหมู่

ทักษะทักษะการหาความสัมพันธ์

ทักษะทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล

ทักษะทักษะการจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล

ทักษะทักษะการทำนาย

นี่ล่ะคือคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ล่ะ ที่กล่าวมานั้นเป็นทักษะที่ใช้ให้การคิดเพื่อแก้ปัญหาสรุปผล แต่ในขั้นการออกแบบการทดลอง เพื่อทำการตรวจสอบสมมุติฐานยังต้องอาศัยทักษะกระบวนการขั้นผสม..ที่ซับซ้อนขึ้นอีก(เล็กน้อย) ได้แก่

ทักษะการตั้งสมมุติฐาน(ต้องตั้งเก่งด้วย)

ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร (เพื่อให้ผลทดลองออกมาน่าเชื่อถือ)

ทักษะการกำหนดเชิงปฏิบัติการ (คือการกำหนดขั้นตอนวิธีการทดลอง)

ทักษะการทดลอง (ใช้อุปกรณ์เป็นเปล่า..แถวนั้น)

ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป(ต้องดูผลการทดลองแล้วแปลความหมายเป็นด้วย ไม่ใช่เอาไปไบ้หวย อิอิ)


3. ส่วนที่ 3 (สุดท้าย)

ของกระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือ "เจตคติทางวิทยาศาสตร์" หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมของตนออกมา ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จของงานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากเลย พูดง่ายๆ คือนิสัยส่วนตัวของคนนั่นล่ะ

ซึ่งลักษณะที่สำคัญได้แก่

การเป็นคนช่างสังเกต(สำคัญมากข้อนี้หมายถึงการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด ในการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างละเอียด แต่ต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะ)

เป็นคนช่างสงสัย

เป็นคนมีเหตุผล

เป็นคนมีความพยายามและอดทน (ลองไปอ่านประวัตินักวิทยาศาสตร์ดูในห้องความรู้จะเห็นว่าพวกเขาต้องพยายามกันมากกว่าจะค้นพบ) เป็นคนที่มีความพยายามและริเริ่ม เป็นคนทำงานอย่างมีระเบียบระบบเป็นขั้นตอนตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก เว็บไซต์: กิตติยาดอทคอม
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต

ผู้มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์น่ารู้
สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ arunee@teeneemedia.com
 
   โดย :ปั๊บ Tomato โพสเมื่อ [ วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14:34 น.]
คุณ : 007
สถานะ : บุคคลทั่วไป

861074, 192.168.101.53, 61.7.229.11, 192.168.101.53 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]

เเจ๋วงับ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 11:11 น. ]


คุณ : ร่รร
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1061688, 125.26.201.164, , 125.26.201.164.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]

ว้าววววววววววววววววว  [ วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 16:31 น. ]


คุณ : lipim
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1418992, 202.12.73.6, , 202.12.73.6 ความคิดเห็นที่ 80 [อ้างอิง]

ดีดีดี  [ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 10:02 น. ]


คุณ : หญิง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1419774, 101.109.255.206, , node-1ej2.pool-101-109.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 81 [อ้างอิง]

ดี มาก ถึงมากที่สุด  [ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 22:22 น. ]


คุณ : ประกาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1439322, 192.168.5.105, 1.4.171.250, 192.168.5.105 ความคิดเห็นที่ 94 [อ้างอิง]

น่ารักมาก  [ วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10:32 น. ]


คุณ : ประกาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1439324, 192.168.5.105, 1.4.171.250, 192.168.5.105 ความคิดเห็นที่ 95 [อ้างอิง]

น่ารักมากเลย จร๊  [ วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10:33 น. ]


คุณ : สา
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1440403, 203.172.169.210, , 203.172.169.210 ความคิดเห็นที่ 99 [อ้างอิง]

น่ารักมาก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 12:15 น. ]


คุณ : บุหงา
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1448068, 202.29.194.25, , 202.29.194.25 ความคิดเห็นที่ 101 [อ้างอิง]

หาหั้ยงายกว่านี้ดั้ยมั้ย  [ วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 16:50 น. ]


คุณ : รัก
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1508498, 1.0.195.34, , node-d9e.pool-1-0.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 102 [อ้างอิง]

ข้อมูลมีสาระ  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:25 น. ]


คุณ : นัสNat
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1517167, 183.89.141.65, , mx-ll-183.89.141-65.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 103 [อ้างอิง]

ข้อมูลมีสาระและหาไห้ง่าย  [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:51 น. ]

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
'ไฮโซน้ำหวาน'ใน
บทบาท คุณแม่ลูก 1
แถลงจับมือยิง "พระหมอ"
ตั้งปมชู้สาว!!
ข้อความแรกของ ผู้กองต้อม
หลัง หย่า'แป้ง อรจิรา'
สาวแกร่ง! “ฮารุ”
ฮึดสู้เพื่อครอบครัว!!
แท๊กซี่คันเดียว
...เดือนร้อนไป 3 คัน
น่ารักม๊ากก น้องปีใหม่
ชอบเล่นน้ำ
ดวงคนเรา..#เมื่อถึงฆาต อั้ม -นัท ควงแขน
โชว์ ท่ายากส์!
ยุนอา คุณหลอกดาวว ด่วน!! "แป้ง อรจิรา"
เปิดใจหมดเปลือก
เหตุหย่า "ผู้กองต้อม"
'ญาญ่า' เซ็กซี่สะบัด!
ครั้งแรก
อดีตฮีโร่เหรียญทอง'มนัส'
มอบตัว หลังร่วมกับพวก
ก่อเหตุกรีดเบนซ์
ลีลาลวกเส้นของ "ยุ้ย"
แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสายเดี่ยว
"ผู้กองต้อม "เปิดใจ
เหตุหย่า "แป้ง"
"หมอแอร์" โพสต์เคลียร์
"ไม่ได้แย่งแฟนใคร"!!
ความลับ!! ของ
"ตำหนักเจ้าดารารัศมีฯ"
ยังไงจ๊ะ !! กุ๊บกิ๊บ - บี้
ตกลงสถานะตอนนี้คือ?
รู้ยัง? ...
นางสงกรานต์ปี′58
นามว่าอะไร
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก