เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม


เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม


นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สำหรับการ ‘เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม' ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนผู้จ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมได้เข้าคูหาเลือกตัวแทนมาจัดการเงินกองทุนนี้โดยตรงแบบ 1 สิทธิ 1 เสียง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนทำงาน และแปรเงินที่แต่ละคนส่งเข้ากองทุนให้ออกมาเป็นสวัสดิการที่ตอบโจทย์ที่สุด

ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมขยายเวลาลงทะเบียน เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ทั้งจากผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จากเดิมถึง 31 ต.ค.2566 ออกไปเป็นประมาณกลางเดือน พ.ย. 2566 ซึ่งจะสิ้นสุดวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกใน วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค.2566 เวลา 08.00-16.00 น. โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ

ผู้ประกันตนมาตรา 33
ผู้ประกันตนมาตรา 39
ผู้ประกันตนมาตรา 40
นายจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

ผู้ประกันตน 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ 7 คน และนายจ้าง 1 คน สามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้ 7 คน

โดยผู้ที่สนใจ จะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผ่านทาง https://sbe.sso.go.th/ หรือ ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 โดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม

โดย คณะกรรมการประกันสังคม จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

2.พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่าง ๆ

3.วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

4.วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

5.พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม

6.ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม

7.ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายเปิดขั้นตอน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม

คุณสมบัติ ‘ผู้ประกันตน' และ ‘นายจ้าง' ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

ผู้ประกันตน

*สัญชาติไทย

*ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีการประกาศให้เลือกตั้ง (มีนาคม-สิงหาคม 2566)

*จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)

นายจ้าง

*สัญชาติไทย

*ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม-สิงหาคม 2566)

*จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)

*กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ/กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียวเปิดขั้นตอน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม


เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม


เครดิตแหล่งข้อมูล :
sso.go.th


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์