กางข้อกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำเป็นเด็ก ปมกราดยิงห้างดัง


กางข้อกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำเป็นเด็ก ปมกราดยิงห้างดัง

4 ตุลาคม 2566 ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์เด็กอายุ 14 ปี กราดยิงผู้คนในห้างสรรพสินค้าชื่อดัว พร้อมให้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.ความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำซึ่งเป็นเด็ก

แน่นอนว่าเขากระทำความผิดทางอาญาต่อชีวิต ต่อร่างกายของผู้อื่น ฯลฯ
แต่ประมวลกฎหมายอาญาแบ่งผู้กระทำผิดอายุน้อยเป็น 4 กลุ่มคือ

1.1 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี แม้กระทำผิดอาญากฎหมายไม่เอาโทษโดย "ยกเว้นโทษ" ให้

1.2 เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี แม้กระทำผิดอาญากฎหมายไม่
เอาโทษโดย "ยกเว้นโทษ" ให้ แต่จะมีวิธีการสำหรับฟื้นฟูเด็กกระทำผิดที่เรียกว่า "วิธีการสำหรับเด็ก" เช่น ส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็ก

1.3 ผู้ที่อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปีกระทำผิดอาญากฎหมาย กฎหมายให้พิจารณาจากเด้กนั้นว่าควรลงโทษหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ควรลงโทษก็อาจ "ยกเว้นโทษ" ให้ แต่จะมีวิธีการสำหรับฟื้นฟูเด็กกระทำผิดที่เรียกว่า "วิธีการสำหรับเด็ก" แต่ถ้าเห็นควรจะลงโทษ ศาลก็ต้องลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดลงกึ่งหนึ่ง

1.4 ผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีกระทำผิดอาญากฎหมายให้ศาลพิจารณาว่าจะลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือ จะลดโทษให้ก็ได้ หากศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่ง

* กรณีที่เกิดเข้ากรณีที่ 1.2 เด็กอายุกว่า 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
กางข้อกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำเป็นเด็ก ปมกราดยิงห้างดัง

2. ความรับผิดทางแพ่งของผู้กระทำซึ่งเป็นเด็ก

กรณีที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นความผิดอาญาแล้ว ยังเป็นการก่อละเมิดต่อผู้อื่นด้วย โดยแม้กฎหมายจะ "ยกเว้นโทษ" ในทางอาญา แต่เด็กยังมีความรับผิดทางละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.420 & 429 ด้วย

3. การดำเนินคดีอาญา

การดำเนินคดีอาญาสำหรับเด็ก (อายุไม่เกิน 15 ปี) หรือเยาวชน (อายุ 15-18 ปี) เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้น และในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใด อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคำถามของพนักงานสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 133 ทวิ) เป็นต้น

กางข้อกฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำเป็นเด็ก ปมกราดยิงห้างดัง

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

แม้เด็กจะกระทำความผิดอาญา แต่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กตาม มาตรา ๒๗ ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศ ประเภทใด ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ"

ดังนั้นการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก จึงมีประเด็นข้อกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดตาม มาตรา 79 ที่ลงโทษผู้ใดที่ฝ่าฝืนมาตรา 27 ..... ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5. การเสนอข่าวสาร

ควรดำเนินการตามที่สำนักงาน กสทช ออกข้อกำหนดโดยไม่เสนอภาพข่าวแห่งความรุนแรง การเสนอภาพเด็กผู้กระทำความผิด ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนอาจขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 อีกด้วย

ข้อพิจารณา:
ปัญหาเด็ก และเยาวชนกระทำความผิด Juvenile Delinquency เป็นปัญหาที่ยุ่งยาก และซับซ้อนสะท้อนสภาพสังคมที่ส่งมอบบุคลิกลักษณะแก่เยาวชนของเรา

ครอบครัว คนรอบข้าง โรงเรียน และสังคมมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงของเด็กได้ ที่สำคัญการเห็นภาพความรุนแรงทั้งการกระทำ และโดยวาจาจากสื่อ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งบ่มเพาะให้เกิดอาชญากรรมได้ทั้งสิ้น

เราต้องยอมรับปัญหา และช่วยกันแก้ไขครับ

 เครดิตแหล่งข้อมูล : FB Surasak Likasitwatanakul


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. เปิดภาพคุณแม่-พี่ชายแบมแบม ร่วมงานศพหนุงหนิง พร้อมร่ำไห้เปิดใจ
 2. นางเอกสาวชื่อดัง หนึ่งในอากาเซ่ ส่งพวงหรีดร่วมอาลัย หนุงหนิง
 3. เปิดข้อความ แบมแบมถึงหนุงหนิง วาระสุดท้าย อ่านแล้วน้ำตาไหล..
 4. แบมแบม-มาร์ค ต้วน เป็นเจ้าภาพงานศพ หนุงหนิง เหยื่อกราดยิงพารากอน
 5. ต้นสังกัดลงดาบ หนิง ไอลีน เซ่นแสดงความคิดเห็นคดีเด็ก14
 6. เเสนดีที่1 เเบมเเบม โพสต์ถามเเบบนี้ หลังเกิดเหตุระทึกห้างพารากอน
 7. พี่ชายเผยอาการ น้องแฟนคลับ นนท์ ธนนท์ ถูกเด็ก14จ่อยิง
 8. แก้มบุ๋ม สุดทนคดีเด็ก14 ร่ายยาวซัดกฎหมาย ถูกใจทั้งโซเชียล
 9. พิธีกรดัง ฟาดกฎหมายมันอ่อน ใช้คำว่าโรคจิต เป็นเหตุผลอ้าง
 10. ดาราหนุ่ม เล่าอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุกราดยิง หอบลูกเล็กวิ่ง บอกให้เมียเอาชีวิตรอด
 11. แห่แชร์ ซีนซีรีส์เกาหลีเรื่องดัง นางเอกผู้พิพากษาลั่นฉันรังเกียจเยาวชนผู้ทำผิด
 12. ศิลปินสาวดัง เล่านาทีติดในห้างเด็ก14ก่อเหตุ ซึ้งน้ำใจพี่แม่บ้าน
 13. อิงฟ้า วราหะ ตั้งข้อสงสัยชวนคิดตาม ปมเด็ก14ยิงกราดกลางห้าง
 14. หดหู่ลงเรื่อยๆ ซานิ โพสต์ฟาดปมเด็ก14ยิงกราด โดนใจชาวเน็ต
 15. ว่าที่สะใภ้หมื่นล้าน เสนอลองเปลี่ยนกฎหมาย ฟาดเป็นขยะประเทศ
 16. ฮาย อาภาพร ขอพูดบ้างปมเด็ก14ยิงกราด พร้อมฝากถึงบรรดาพ่อแม่
 17. ชมพู่ อารยา ไม่นิ่งเฉย! โพสต์บอกแบบนี้ ปมเด็กวัย14ยิงกลางห้าง
 18. ชาวเน็ตตีกันเอง ปมจิ๊บ ปกฉัตร เล่านาทีระทึกเหตุเด็ก14ยิงกราด
 19. เห็นด้วยทั้งประเทศ! ดาราสาวชื่อดัง ฉุนบทลงโทษ แบบนี้ก็ได้หรอ
 20. นางงามชื่อดัง วอนอย่าขุดประวัติ-หน้าเด็ก14 เพราะเหตุผลนี้?
 21. เปิดโพสต์เหล่าคนบันเทิง แสดงความเสียใจ เหตุเด็ก14กราดยิง
 22. เปิดสีหน้า โบว์ เมลดา ให้สัมภาษณ์ ขณะเกิดเหตุกราดยิงพารากอน
 23. แม่ใจจะขาด! ลูกสาวดาราดังอยู่พารากอน ล่าสุดปลอดภัยแล้ว
 24. นักร้องสาวดัง แจ้งยกเลิกคอนเสิร์ตทันที หลังมีเหตุยิงกลางพารากอน
 25. เมียพระเอกรุ่นใหญ่สุดระทึก รี่มารับลูกที่สยามพารากอน
 26. ช่อง3 ประกาศยกเลิกงานเปิดวิกบิ๊ก3 หลังเกิดเหตุกราดยิงที่พารากอน
 27. เบลล่าโพสต์แล้ว หลังติดในพารากอน ตอนเกิดเหตุคนร้ายกราดยิง
 28. ระทึก! ดาราสาว เผยคลิปนาทีวิ่งหนีตายออกจากห้าง หลังเสียงปืนดังลั่น
 29. อึ้งทั้งรายการ! เมื่อหนิง ปณิตา แฉ อดีตนางเอกเบอร์หนึ่งคนนี้ สมัยเรียนเคยลอกข้อสอบเธอ!
 30. ส่องลุคเซ็กซี่ แฟชั่นชุดว่ายน้ำของ “แม่หญิงจันทร์วาด” แซ่บกรุงแทบแตก!!
 31. เปิดปากเยาวชน14 กราดยิงในพารากอน ล่าสุดปฏิเสธในข้อหานี้?
 32. บิ๊กต่อมอบแหวนอัศวินให้ รอง สวป.ปทุมวัน ระงับเหตุการยิงพารากอน
 33. ชัดเจนแล้ว! เผยผลประเมินอาการทางจิต เด็ก14ยิงกราดพารากอน
 34. เปิดภาพพ่อเด็ก14 ก้มกราบศพหนุงหนิง แม่อโหสิให้แต่โมโหเรื่องนี้์?
 35. หนุงหนิง หวังบริจาคร่างทำบุญใหญ่ แต่สุดท้ายทำไม่ได้ เพราะเหตุนี้?
 36. พ่อเด็ก 14 กราบเท้าแม่สาวเมียนมา แม่ปัดรับซอง เงินเทียบชีวิตลูกไม่ได้
 37. รวบอีก3ขายปืน โยงคดีเด็กยิงพารากอน อึ้ง1คน อายุแค่นี้เอง!?
 38. พ่อเด็ก 14 มือยิง ปรากฎตัว ขอขมาศพผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาร์
 39. เปิดจดหมายพ่อแม่เด็ก14ยิงกราดพารากอน เสียใจและขอโทษ
 40. ตร.เตรียมออกหมายจับคดีเด็ก14อีก แต่ยังไม่ใช่พ่อแม่เด็ก
 41. คนแบบนี้ก็มี! ผบช.น.สั่งล่าตามตัว แก๊งนี้ ปมเด็ก14ยิงพารากอน
 42. ทบ. ยอมรับเด็ก14ซ้อมยิงปืนสนาม นรด. ช็อก! ไม่ได้เป็นสมาชิก
 43. พ่อแม่เด็ก14ติดต่อขอโทษแล้ว เผยสาเหตุไม่ไปงานศพเหยื่อ
 44. กสทช. ยัน พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยฉุกเฉิน
 45. เพื่อนเผย มือปืนวัย14 เคยเล่าเรื่องครอบครัว-ถูกบูลลี่-ทำร้ายที่รร.
 46. พบหลักฐาน เด็ก14 ยิงปืนในห้างกว่า 40 นัด กระจายในพื้นที่ 3 ชั้น
 47. ชาวเน็ตร้องห๊ะ! สารวัตรเเรมโบ้ เห็นด้วย เด็กอายุต่ำกว่า15ไม่ต้องรับโทษ
 48. ด่วน! รวบ2ใน3ผู้ต้องหาขายปืนให้เยาวชน ช็อกผู้ค้าอายุแค่22ปี
 49. ด่วน! ออกหมายจับเพิ่มเอี่ยวคดีเด็กยิงในพารากอน
 50. ทนายไขสงสัย ทำไมไทยแก้กม.ลงโทษเด็กให้หนักขึ้นไม่ได้
 51. ส่งตัวเด็ก 14 ปี ก่อเหตุ กราดยิงพารากอน เข้าสถานพินิจฯ ไร้เงาผู้ปกครอง
 52. เจ้าชายมาเลเซีย เล่านาทีระทึกพาครอบครัว หนีเหตุสะเทือนขวัญพารากอน
 53. เผยข้อมูลใหม่ คนร้ายกราดยิงพารากอน โดนแม่กดดันคะแนนคณิตฯตก
 54. เด็ก14ถูกกดดันเรียนแย่ เผยประโยคบอกเพื่อน ก่อนก่อเหตุยิง
 55. เปิด5ข้อหาแจ้งจับเด็ก14มือกราดยิง ตร.คุมตัวส่งศาลเยาวชนฯ
 56. เปิดใจนายจ้างหญิงเมียนมาเหยื่อเหตุยิงห้างดัง ลุยเอาผิดไม่สนเป็นเด็ก
 57. ครอบครัวหญิงจีนทำใจไม่ได้เหตุยิงในพารากอน ซ้ำลูกร่ำไห้ถามหาแม่
 58. ชาวจีนเผยภาพ เด็กผู้ชายซ้อมยิงปืน รัวไปกว่า 100 นัด ช็อกเพิ่งรู้ คือคนก่อเหตุยิงในพารากอน
 59. ผบก.น.6 เผยสภาพจิตใจ เยาวชนอายุ14 ลุยสอบอีกครั้งพรุ่งนี้
 60. รปภ.เล่านาทีเจอคนร้าย ยันเหมือนเตรียมตัวไว้ก่อน สีหน้าเรียบเฉยไม่เหมือนโรคจิต
 61. ทนายเดชา เผยพ่อแม่เด็ก 14 ยิงในพารากอน อาจมีความผิด
 62. เปิดไทม์ไลน์ เหตุการณ์เด็ก14 ยิงในพารากอน ดับและเจ็บอื้อ
 63. โรงเรียนเด็ก14 ออกหนังสือแสดงความเสียใจ เหตุยิงในพารากอน
 64. ตร.อึ้ง! ค้นห้อง เด็ก 14 ยิงในพารากอน กระสุนเพียบพร้อมเป้าซ้อม
 65. ผบ.ตร. แถลง เหตุยิงที่พารากอน ผู้ก่อเหตุเป็นเด็ก 14 ปี ป่วยจิตเวช
 66. สะเทือนท่องเที่ยว!! 1ในผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิง เป็นชาวจีน
 67. นายกฯแสดงความเสียใจ หลังเกิดเหตุกราดยิงที่พารากอน ตาย3เจ็บ2
 68. ตาย 3 เจ็บ 2 เหตุคนร้ายยิงในพารากอน ผงะมือปืนเป็นเด็กชายวัย 14
 69. ด่วน!! เกิดเหตุเสียงดังคล้ายปืน สนั่นห้างดังกลางกรุง
 70. ส่องความเห็นชาวจีนหลังเหตุยิงพารากอน ลั่นเมืองไทยอันตรายอย่าไป!!
 71. ส่องเมนต์คนจีน โพสต์เดือดสนั่นเว่ยป๋อ จะไม่มาประเทศที่ปืนถูกกฎหมายอีก
 72. ย้อนสัมภาษณ์คุณแม่ เด็ก 14 ก่อเหตุยิงในพารากอน ให้ลูกเรียนหนักตั้งแต่อนุบาล
 73. โซเชียลแชร์ เด็ก 14 ก่อเหตุ ชอบเล่นเกมยิงๆ-ส่งคลิปอวดเพื่อน
 74. เปิดบทลงโทษทางกฏหมาย เมื่อเยาวชนทำผิดต้องรับโทษใดบ้าง?
 75. ถอดบทเรียนเด็ก14กราดยิงดับ2เจ็บ5 จิตแพทย์ฟันธงไม่ได้เพราะติดเกม

 76. >> ดูทั้งหมด :รวมประเด็นร้อน เหตุกราดยิง ที่ห้างดังกลางกรุง


เครดิต :
เครดิต : ที่นี่ดอทคอม ทันทุกเรื่องฮิต


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์