ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายให้ได้รับบุญ


ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายให้ได้รับบุญ

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนที่ยังเป็นอยู่ ต้องทำกับผู้รับที่มีศีลมีธรรมเท่านั้น เช่น พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัย บุญนั้นจึงจะถึงแก่ผู้ตาย ตามภูมิตามกำเนิดที่สามารถรับผลบุญที่อุทิศให้ ทั้งทาน รักษาศีล หรือเจริญภาวนา แล้วเกิดบุญ เราก็อุทิศส่วนบุญนี้ไปให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว

คำแผ่ส่วนกุศลและแผ่เมตตา
ขอให้ผลของกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว จงได้เป็นพลวปัจจัยให้บังเกิดผลแก่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง สัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนโอปปาติกะ ที่ปฏิสนธิอยู่ในภูมิต่างๆ ผู้ซึ่งมีกรรมชักนำให้เป็นไป มีกรรมนำให้เวียนเกิดเวียนตาย ได้ความทุกข์และเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

--ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับผลของกุศล โดยมีน้ำใสสะอาดดื่ม มีอาหารบริโภคสมบูรณ์มีที่อยู่อาศัยที่ถูกใจ มีเสื้อผ้าและเครื่องใช้สอยครบทุกอย่าง ขอให้มีดวงจิตแจ่มใส ปราศจากโรคภัย ทั้งมีสติปัญญา สามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้โดยรวดเร็ว

--และขอให้ผลของกุศลที่ข้าพเจ้าได้เพียรกระทำไปแล้ว ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี ทั้งที่ระลึกรู้ได้ก็ดี มีการบริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ศึกษาเล่าเรียน และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

--ขอกุศลเจตนาเหล่านี้จงได้เป็นพลวปัจจัยให้บังเกิดผล ยังตนเป็นที่พึ่ง ไม่คำนึงด้วยความฟุ้งซ่าน ไม่เดือดดาลเพราะโทสะ ไม่ตะกละในความโลภ ไม่ละโมบเพราะความหลง ไม่พะวงในเรื่องเขา ไม่คิดเอาด้วยโมหะ ให้ธุระค่อยสลาย เพื่อผ่อนคลายความวิตก สามารถหยิบยกเอากิเลสที่เป็นเหตุทำให้ทุกข์ จงสิ้นสุดด้วยปัญญา มีดวงตาอันเห็นธรรม มีความจำอันดีเลิศ มีจิตฝ่ายกุศล มีผลอันถูกทาง มีความสว่างในขันธ์ หมดสิ้นความเพ้อฝันในกิเลส หมดเหตุนำเกิด

สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
--จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
--จงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
--ขอจงมีความสุขกาย สุขใจ มีสติมีปัญญา นำพาชีวิตของตนให้รอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้ทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญ

สร้างเหตุดีเช่นไร ผู้ได้รับย่อมได้สิ่งที่ถูกต้องแน่นอน

น้อมนำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
#เห็นทุกข์เห็นธรรมเครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์